บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว (e - Shareholder Meeting) โดยในที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในปี 2564 อัตราหุ้นละ 1.25 บาทต่อหุ้น สำหรับงวด 6 เดือนแรก อัตราหุ้นละ 0.50 บาท และงวด 6 เดือนหลัง อัตราหุ้นละ 0.75 บาท ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 พร้อมรายงานผลดำเนินงานปี 2564 โดยบริษัทฯ สามารถสร้าง New High รายได้รวมปี 2564 อยู่ที่ 29,647 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 41% จากปี 2563 ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.