“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนธันวาคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเกือบทุกภูมิภาค สะท้อนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในอนาคตทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ”

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษก กระทรวงการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่น อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจําเดือนธันวาคม 2564 จากการประมวลผลข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัด จากสํานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า “ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนธันวาคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเกือบทุกภูมิภาค สะท้อนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในอนาคตทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ”

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ปรับเพิ่มจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ระดับ 76.7 แสดงถึง ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากคําสั่งซื้อในประเทศและ ต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่น เศรษฐกิจภาคบริการในอนาคตที่ดีขึ้น จากจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต เศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 72.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนโดยเป็นความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจาก คาดว่าความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปรับตัวดีขึ้น และมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรเนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออํานวยต่อการเพาะปลูก ประกอบกับพืชเศรษฐกิจที่สําคัญเข้าสู่ ตลาดเพิ่มขึ้น เช่น สับปะรดและมันสําปะหลัง เป็นต้น ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 72.0 แสดงถึง ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขึ้นโดยเป็นความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปรับตัวดีขึ้น ทําให้ผู้ประกอบมีความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในภาคบริการ จากนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทําให้มีจํานวนนักท่องเที่ยวและยอดจองที่พัก เพิ่มขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ 69.6 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคต ที่ดีขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการทัวร์เที่ยวไทย ทําให้จํานวน นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในภาคการลงทุน เนื่องจากผู้ประกอบการมั่นใจในการลงทุนเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปรับตัวดีขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลางอยู่ที่ 67.9 แสดงถึง ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นภาคบริการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจํานวนนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น จากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการทัวร์เที่ยวไทย สําหรับความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากคําสั่งซื้อ จากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกอยู่ที่ระดับ 67.2 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ในอนาคตที่ดีขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทําให้ผู้ประกอบการภาคบริการ กลับมาให้บริการตามปกติเพิ่มขึ้น และมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตร เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ เช่น อ้อย และข้าว เป็นต้น สําหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ระดับ 55.1 สะท้อนถึง ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากคาดว่าความต้องการสินค้า อุตสาหกรรมจากประเทศคู่ค้าจะเพิ่มขึ้น และมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตร เนื่องจากคาดว่าผลผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่จะเพิ่มขึ้น

ตารางสรุปดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2564 (ณ เดือนธันวาคม 2564)


สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3254

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3254