พฤกษา รับ 2 รางวัลใหญ่ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ได้แก่ รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และ รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 ที่ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นเครื่องการันตีการดำเนินงานของพฤกษาด้วยความใส่ใจ ภายใต้การบริหารจัดการโดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับรางวัลแห่งเกียรติยศดังกล่าว

สำหรับ รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบให้แก่บริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล รวมทั้งมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน

ในขณะที่ รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ( Sustainability Disclosure Award) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ครบทั้งสามด้าน ต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนและโปร่งใส จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ โดยพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Report) ประกอบด้วย ด้านความสมบูรณ์ของรายงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน และด้านการสื่อสารและนำเสนอรายงาน