ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) ได้รวบรวมข้อมูลที่อยู่อาศัยมือสองทั่วประเทศ จากการประกาศขายผ่านเว็บไซต์บริษัทภาคเอกชนที่มีปริมาณการประกาศขายเป็นจำนวนมาก และข้อมูลที่อยู่อาศัยมือสองของสถาบันการเงินของรัฐ บริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐ และกรมบังคับคดี ฯลฯ ที่ประกาศขายผ่านเว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง (www.taladnudbaan.com) เพื่อให้ได้ข้อมูลอุปทานที่อยู่อาศัยมือสองที่ครอบคลุมในตลาดมากที่สุด

     1. จำนวนหน่วยและมูลค่าที่อยู่อาศัยมือสองทั่วประเทศ ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 (กรกฎาคม – กันยายน) พบว่า มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ย 129,732 หน่วย/เดือน และมีมูลค่าเฉลี่ย 862,455 ล้านบาท/เดือน ทั้งนี้ มีจำนวนหน่วยเฉลี่ย/เดือน และมูลค่าเฉลี่ย/เดือนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 ซึ่งมีจำนวนหน่วยเฉลี่ย 114,668 หน่วย/เดือน และมีมูลค่าเฉลี่ย 818,939 ล้านบาท/เดือน โดยในไตรมาส 3 ปี 2564 พบว่า เดือนที่มีจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยมือสองประกาศขายมากที่สุด ได้แก่ เดือนสิงหาคมซึ่งมีจำนวน 143,068 หน่วย ในขณะที่เดือนที่มีมูลค่าที่อยู่อาศัยมือสองประกาศขายมากที่สุด ได้แก่ เดือนกันยายน ซึ่งมีมูลค่า 1,009,977 ล้านบาท (ดูแผนภูมิที่ 1 และ 2)


 

     2. ประเภทที่อยู่อาศัยมือสองที่ประกาศขายบนเว็บไซต์ในไตรมาส 3 ปี 2564 เรียงลำดับตามจำนวนหน่วยที่ประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด ได้ดังนี้  

          1) บ้านเดี่ยว เฉลี่ยมีการประกาศขาย 49,086 หน่วย/เดือน (สัดส่วนร้อยละ 38.0)  

          2) ห้องชุด เฉลี่ยมีการประกาศขาย 42,109 หน่วย/เดือน (สัดส่วนร้อยละ 32.0)  

          3) ทาวน์เฮ้าส์ เฉลี่ยมีการประกาศขาย 32,613 หน่วย/เดือน (สัดส่วนร้อยละ 25.4)  

          4) อาคารพาณิชย์ เฉลี่ยมีการประกาศขาย 3,755 หน่วย/เดือน (สัดส่วนร้อยละ 3.0)  

          5) บ้านแฝด เฉลี่ยมีการประกาศขาย 2,169 หน่วย/เดือน (สัดส่วนร้อยละ 1.7)

ทั้งนี้ บ้านเดี่ยว ห้องชุด ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ อาคารพาณิชย์ มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนลดลง (ดูแผนภูมิที่ 3 และ 4)  

     ในด้านมูลค่า พบว่า ประเภทที่อยู่อาศัยมือสองที่ประกาศขายบนเว็บไซต์ในไตรมาส 3 ปี 2564 โดยเรียงลำดับตามมูลค่าที่ประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด ดังนี้  

          1) บ้านเดี่ยว มีมูลค่าเฉลี่ย 442,484 ล้านบาท/เดือน (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 51.5)  

          2) ห้องชุด มีมูลค่าเฉลี่ย 296,172 ล้านบาท (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 33.7)  

          3) ทาวน์เฮ้าส์ มีมูลค่าเฉลี่ย 96,745 ล้านบาท (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 11.5)  

          4) อาคารพาณิชย์ มีมูลค่าเฉลี่ย 20,153 ล้านบาท (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 2.5)  

          5) บ้านแฝด มีมูลค่าเฉลี่ย 6,902 ล้านบาท (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 0.8)  

          ทั้งนี้ บ้านเดี่ยว ห้องชุด ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ อาคารพาณิชย์ มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนลดลง (ดูแผนภูมิที่ 5 และ 6)  


     3. ทำเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัยมือสองที่มีการประกาศขายในไตรมาส 3 ปี 2564 มีจำนวนหน่วยที่ประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด จำนวน 51,835 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 39.3 ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด สำหรับลำดับที่ 2 – 10 ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ ภูเก็ต ระยอง นครราชสีมา และประจวบคีรีขันธ์ ตามลำดับ ทั้งนี้ 10 จังหวัดดังกล่าวมีสัดส่วนจำนวนหน่วยรวมกัน ร้อยละ 78.0 ของจำนวนหน่วยประกาศขายทั่วประเทศ (ดูตารางที่ 1)

     ทำเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัยมือสองที่มีการประกาศขายในไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนหน่วยที่มีจำนวนเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด โดยมีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน 506,346 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 57.9 ส่วนจังหวัดที่มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด สำหรับลำดับที่ 2 – 10 ได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และนครราชสีมา ตามลำดับ ซึ่ง 10 ลำดับแรกดังกล่าวมีสัดส่วนมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนรวมกันคิดเป็นร้อยละ 89.3 ของทั่วประเทศ (ดูตารางที่ 2)

     4. ระดับราคาที่อยู่อาศัยมือสองทุกประเภทที่มีการประกาศขายในไตรมาส 3 ปี 2564 มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท โดยมีจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 23,999 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 18.6 รองลงมา คือ ระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 21,556 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 16.7 ส่วนระดับราคาที่มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ ระดับราคา 7.51 – 10.00 ล้านบาท โดยมีจำนวนหน่วยเฉลี่ย 6,078 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 4.4 (ดูตารางที่ 3)

     ที่อยู่อาศัยมือสองที่ประกาศขายในไตรมาส 3 ปี 2564 มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดในระดับราคามากกว่า 10.00 ล้านบาทขึ้นไป โดยมีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน 534,067 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 62.2 รองลงมา คือ ระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน 94,845 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 11.4 ส่วนระดับราคาที่มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ ราคาไม่เกิน 1.00 ล้านบาท มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน 11,233 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 1.4 (ดูตารางที่ 4)

สรุปภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยมือสองในไตรมาส 3 ปี 2564 ทั่วประเทศ

  • จำนวนหน่วยที่ประกาศขายเฉลี่ยเดือนละ 129,732 หน่วย มีมูลค่าเฉลี่ยเดือนละ 862,455 ล้านบาท ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  
  • ประเภทที่อยู่อาศัยมือสองที่มีการประกาศขายมากที่สุดในไตรมาส 3 ปี 2564 ทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า ได้แก่ บ้านเดี่ยว รองลงมาคือ ห้องชุด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และบ้านแฝด ตามลำดับ  
  • กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือนและมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนที่ประกาศขายมากที่สุด โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 39.3 และมีสัดส่วนมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 57.9  
  • ระดับราคาที่มีจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนร้อยละ 18.6 และระดับราคา 7.51 – 10.00 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุด มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 4.4  
  • ระดับราคาที่มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด คือ ระดับราคามากกว่า 10.00 ล้านบาทขึ้นไป มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 62.2 และระดับราคาไม่เกิน 1.00 ล้านบาท มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุด มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 1.4  

…………………………………………………………..

 

คำสงวนลิขสิทธิ์

การนำข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้งาน หรือเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด

กรุณาอ้างอิง “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์” เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

ข้อความจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลสถิติ ข้อเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือจากการประมวลผลที่เชื่อถือได้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหนึ่งแล้ว แต่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องหรือความเป็นจริง และไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใช้ข้อมูล ผู้นำข้อมูลไปใช้พึงใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม