นางสาวศิริกุล เกรียงไกร รองหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ผู้นำ Living Solutions Provider เปิดเผยว่า “ สืบเนื่องจากปัจจุบันภาพรวมผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น และการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้าง ทำให้ประสบปัญหาการรอเตียงจากจำนวนเตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ เราจึงมุ่งหวังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียในสังคม บริษัทจึงได้จัดตั้ง SC Care Center เพื่อดูแล บุคลากร หัวใจสำคัญและกลไกในการขับเคลื่อนองค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ทั้งลูกค้า คู่ค้า และ พาร์ตเนอร์ผู้รับเหมา ”

โดย SC Care Center ศูนย์พักคอย Company Isolation ได้จัดตั้งตามมาตรฐานสุขอนามัย ณ บริเวณศูนย์ฝึกอบรม Able Academy ของบริษัท เพื่อดูแลพนักงานและครอบครัว โดยจะรับดูแลผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวที่มีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการ เพื่อลดการสัมผัสบุคคลในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อมากที่สุด โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลในคู่สัญญา ทำหน้าที่ติดตามอาการผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้มาตรการดูแลอย่างเคร่งครัดทั้งในด้านระบบสาธารณสุขและมาตรการด้านความปลอดภัย ที่สำคัญคือ การควบคุมการเข้า-ออกอย่างเข้มงวดสูงสุด เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน พร้อมกับจัดเตรียมเรื่องของอาหาร เครื่องดื่ม ชุดยาสามัญ Care Kit และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจน และ ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เพื่อดูแลตลอดระยะเวลาการรักษา


นางสาวศิริกุล เกรียงไกร รองหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนอีกหนึ่งมาตรการเชิงป้องกันในโครงการ คือ บริษัทจะมีการตรวจ Antigen Kit Test เป็นประจำในทุกๆ สัปดาห์ สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่สำนักงานขายโครงการบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมรวม 60 โครงการ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจและมั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้มาเยี่ยมชมโครงการ

นางสาวศิริกุล กล่าวว่า “ทั้งนี้ภายใต้นโยบาย CEO เรื่องความยั่งยืนและการดูแลสังคมใกล้องค์กร บริษัทได้มีการสั่งวัคซีน booster เข็ม 3 และ 4 เพื่อเตรียมฉีดให้พนักงาน SC Asset และครอบครัวประมาณไตรมาส 4 เป็นต้นไป เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันต่อเนื่อง และพร้อมเดินหน้าฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง ”