กสิกรไทย ร่วมกับ กรมสรรพากร นำร่อง เปิดบริการขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านระบบ e-Withholding Tax บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดย ลูกค้าบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล สามารถ ขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝากได้ตลอด 24 ชม. ได้สะดวก ไม่ต้องเดินทางไปสาขา ไม่ต้องเก็บเอกสาร ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตอกย้ำความเป็นผู้นำการให้บริการทางการเงินดิจิทัลและเป็นการสนับสนุนนโยบายบริการด้านภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลรายการที่ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก จะเป็นรายการตั้งแต่ 10 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ธนาคารได้ร่วมมือกับกรมสรรพากรเปิดให้บริการระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการ e-Withholding Tax เพื่อลดภาระการจัดทำและยื่นแบบรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับลูกค้านิติบุคคลหรือลูกค้าธุรกิจ ในครั้งนี้จึงเป็นการต่อยอดสู่บริการขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านระบบ e-Withholding Tax สำหรับลูกค้าบุคคลและลูกค้านิติบุคคล ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกรมสรรพากร โดยธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารนำร่องในการให้บริการนี้


นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย

บริการขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านระบบ e-Withholding Tax บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เปิดให้บริการแก่ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกประเภท และถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการขอคืนภาษีกับกรมสรรพากร และลูกค้านิติบุคคลที่ต้องใช้ข้อมูลในการปิดงบการเงินและยื่นชำระภาษีเงินได้กับกรมสรรพากร ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าต้องเดินทางมายื่นขอและรับหนังสือรับรองที่สาขา บริการนี้จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยตอบโจทย์ให้กับลูกค้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์ในปัจจุบันสำหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์ยื่นขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝากสามารถดำเนินการได้ตามปกติ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรพุทธศักราช 2481 มาตรา 48(3)(ก) ที่ระบุให้ผู้มีเงินได้ สามารถเลือกไม่นำรายได้ดอกเบี้ย ไปรวมคำนวณภาษีรายได้ประจำปี เนื่องจากธนาคารได้นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เรียบร้อยแล้ว

ลูกค้าสามารถขอข้อมูลรายการที่ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งเป็นรายการตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยลูกค้าบุคคลธรรมดาสามารถติดต่อได้ที่สาขาของธนาคาร หรือ K-Contact Center 02-8888888 ลูกค้านิติบุคลหรือลูกค้าธุรกิจ สามารถติดต่อได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าของท่าน หรือ K-BIZ Contact Center 02-8888822 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornbank.com