สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาครายสัปดาห์ ณ 11 มิถุนายน 64  ดังนี้ 
(1) ยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 43.4 ตามการขยายตัวในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้ กรุงเทพฯและปริมณฑล และภาคเหนือ
(2) ยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 41.1 ตามการขยายตัวในทุกภูมิภาค

การบริโภคสินค้าคงทนสะท้อนจากยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2564 ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคเหนือ ในขณะที่ยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวในทุกภูมิภาค

ยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2564 มีจานวน 51,549 คัน ขยายตัวที่ 43.4%yoy (แต่หาก ขจัดผลทางฤดูกาล พบว่าขยายตัวที่ 1.71%mom_sa) โดยมีรายละเอียด อาทิ
1) ภาคใต้ ขยายตัวที่ 55.0%yoy จากเดือน ก่อนที่ขยายตัว 11.1%yoy โดยจังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช และชุมพร มีอัตราการขยายตัวมากที่สุด
2) กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ขยายตัวที่ 49.4%yoy จากเดือนก่อนที่หดตัวที่ -5.9%yoy โดยยังมีการขยายตัวที่จังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม และกรุงเทพฯ
3) ภาคเหนือ ขยายตัวที่ 47.9%yoy จากเดือนก่อนขยายตัวที่ 13.9%yoy โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ พะเยา และลาปาง มีอัตราการขยายตัวมากที่สุด

ยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน พฤษภาคม 2564 มีจานวน 154,369 คัน ขยายตัวที่ 41.1%yoy (แต่หากขจัดผลทางฤดูกาล พบว่าหดตัวที่ -18.36%mom_sa) โดยมีรายละเอียด อาทิ
1) ภาคใต้ ขยายตัวที่ 51.8%yoy จากเดือนก่อนที่ขยายตัว 66.0%yoy โดยจังหวัดยะลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช มีอัตรา การขยายตัวมากที่สุด
2) ภาคเหนือ ขยายตัวที่ 50.8%yoy จากเดือนก่อนที่ขยายตัวที่ 62.9%yoy โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน สุโขทัย และเพชรบูรณ์ มีอัตราการขยายตัวมากที่สุด
3) ภาคตะวันออก ขยายตัวที่ 48.4%yoy จากเดือนก่อน ขยายตัวที่ 39.9%yoy โดยจังหวัดปราจีนบุรี ระยอง และตราด มีอัตราการขยายตัวมากที่สุด

เครื่องชี้เศรษฐกิจรายภูมิภาค
ขอบคุณข้อมูลจาก : Macro Economic Policy Bureau Fiscal Policy Office / กลยุทธ์สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาค กระทรวงการคลัง