สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร กฎหมายและนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยี สําหรับผู้ประกอบอาชีพนายหน้า อสังหาริมทรัพย์ รุ่น 1

สมาคมวิชาชีพที่มุ่งหมายหลัก เพื่อการพัฒนา อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ความเป็น

มาตรฐานในวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับในสังคม พัฒนาอาชีพนายหน้าเกิดผลสัมฤทธิ์ ผ่านวิกฤติ Covid-19

หลักสูตร กฎหมายและนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยี สําหรับผู้ประกอบอาชีพนายหน้า อสังหาริมทรัพย์ รุ่น 1

โดย ดร.กิตติwงศ์ พลประยูร เลขาธิการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน แห่งประเทศไทย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี

กําหนดอบรมใน วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เริ่ม 9.00-16.00 น.

หลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบ Zoom Application

จํานวน 6 ชั่วโมง ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจาก สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ค่าลงทะเบียนอบรม

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท สําหรับบุคคลทั่วไป

1,200 บาท สําหรับสมาชิกสมาคม Early Bird 1,000 บาท สําหรับ 20 คนแรก
 

ช่องทางการติดต่อ

โทร.02-320-2777 ต่อ 1322, 098-282-1214, 098-550-1244

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนพูล (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 064-2-70349-8 ชื่อบัญชี สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

Line ID. treba 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่
 

โดยผู้ที่อบรมจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศด้วย