สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาครายสัปดาห์  ณ 30 เม.ย.64 ดังนี้ 
(1) ยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ มี.ค.64 ยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัวที่ร้อยละ 14.8
(2) โรงงานเริ่มประกอบกิจการ เดือน มี.ค. 64 ในภาพรวม มีมูลค่าลงทุน 13,249 ล้านบาท โดยมีมูลค่าเงินทุนสูงในภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เศรษฐกิจการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัวได้ดีในเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคกลาง ในขณะที่โรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมีมูลค่าเงินทุนสูง ในภาคกลาง และภาคตะวันออก
ยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ เดือนมีนาคม 2564 มีจำนวน 6,533 คัน ขยายตัวที่ 14.8 %yoy จากเดือนก่อนหน้า (และหากขจัดผลทางฤดูกาล พบว่าหดตัวตัวที่ 2.6 %mom_sa) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ภาคใต้ ขยายตัวที่ 60.8 %yoy โดยขยายตัวได้ดีในจังหวัดชุมพร ปัตตานี ตรัง และสุ ราษฎร์ธานี
2) ภาคอีสาน ขยายตัวที่ 37.4 %yoy โดยขยายตัวได้ดีใน จังหวัดมุกดาหาร อานาจเจริญ ชัยภูมิ และนครราชสีมา
3) ภาคกลาง ขยายตัวที่ 11.7 %yoy โดยขยายตัวได้ดีในจังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี และ สระบุรี
4) ภาคเหนือ ขยายตัวที่ 9.3 %yoy โดยมีการขยายตัวได้ดีที่จังหวดั อุตรดิตถ์ แพร่ พิษณุโลก และนครสวรรค์
5) ภาคตะวันออก ขยายตัวที่ 9.3 %yoy โดยจังหวัดที่ขยายตัวได้ดี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
6) ภาคตะวันตก ขยายตัวที่ 2.8 %yoy โดยจังหวัดที่ขยายตัว ได้แก่ ราชบุรี สุพรรณบุรี และเพชรบุรี และ
7) กทม. และปริมณฑล หดตัวที่ -2.4 %yoy แต่ยังมีการขยายตัวในจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และ นครปฐม

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ เดือนมีนาคม 2564 มีมูลค่า 13,249 ล้านบาท ตามการลงทุนที่กระจายในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะ
1) ภาคกลาง มีเงินทุนมูลค่าสูงถึง 5,352 ล้านบาท ตามการลงทุนในจังหวัด สระบุรี จานวน 3,944.40 ล้านบาท โดยมีเงินทุนของโรงงานผลิตพลังงานไอนำจำนวน 3,850.40 ล้านบาท และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,399.11 ล้านบาท โดยมีเงินทุนของโรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือ ซ่อมแซมเครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เช่น เครื่องจักรผลิต ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และผลิตเครื่องจักรสาหรับผลิตยางชินส่วน อุตสาหกรรม จำนวน 1,349.30 ล้านบาท เป็นหลัก
2) ภาคตะวันออก มี เงินทุนมูลค่า 4,407 ล้านบาท ตามการลงทุนในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2,376.1 ล้านบาท โดยมีเงินทุนของโรงงานสร้างประกอบ ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ หรือรถพ่วง การทาชินส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์ สาหรับรถยนต์ หรือรถพ่วง จำนวน 1,853 ล้านบาท และการลงทุนในจังหวัด ชลบุรี จำนวน 1,537.5 ล้านบาท โดยเฉพาะในโรงงานทาผลิตภัณฑ์จากลวด เช่น ลวดเย็บกระดาษ ตะปู จำนวน 362.6 ล้านบาท และโรงงานผลิตกล่องที่ ทำจากกระดาษ เช่น กล่องโทรศัพท์มือถือ กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ กล่องบรรจุสินค้า จำนวน 204.43 ล้านบาท เป็นสำคัญ
 

เครื่องชี้เศรษฐกิจรายภูมิภาค