"การจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33" จากกระทรวงแรงงาน ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคม กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย 

      นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้าง และผู้ประกันตน ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้แล้ว โดยย้ำให้ลูกจ้างผู้ประกันตน ดำเนินการกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ถูกต้อง แล้วนำส่งให้นายจ้าง

"หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชี ภายใน 5 วันทำการ" 

มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ โทร.1506

(เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

 

โดยเงื่อนไขหลักมีดังนี้

1. ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค

2. หรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้าง ต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

โดยผู้ที่เข้าเงื่อนไข สามารถลงทะเบียน "ว่างงาน" เพื่อรับเงินเยียวยา ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้

1.นายจ้างรวบรวม และบันทึกแจ้งข้อมูลการหยุดงานของผู้ประกันตน ที่ได้ลงทะเบียนกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ในเว็บไซต์ www.sso.go.th

2.นายจ้างบันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th 

- รับรองการหยุดงาน / กรณีกักตัวหรือปิดตามคำสั่งทางราชการ

- ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตน ได้แก่ เลขที่บัญชีธนาคารของผู้ประกันตน หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งได้ยื่นไว้กับนายจ้างในแบบคำขอ

- นายจ้างนำส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว ส่งสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ ภายใน 3 วันทำการ

3.ระบบทำการประมวลผลในแต่ละวัน โดยรวบรวมทุกรายการที่นายจ้างได้บันทึกข้อมูล แล้วส่งเข้าสู่ระบบ Sapiens ต่อไป 

4.ระบบ Sapiens ประมวลผลในรูปแบบรายงานภายใต้สถานประกอบการรายบุคคล

5.เจ้าหน้าที่วินิจฉัยบันทึกวินิจฉัยสั่งจ่ายบนระบบ Sapiens รายคน

6.ระบบประมวลผลสั่งจ่ายข้อมูลเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้

7.เงินเข้าบัญชีลูกจ้างผู้ประกันตน ภายใน 5 วันทำการ 

ทั้งนี้ หากบัญชีไม่ถูกต้อง นายจ้างหรือผู้ประกันตนโทรแจ้ง หรือไลน์แจ้งบัญชี กับเจ้าหน้าที่บันทึกวินิจฉัยสั่งจ่ายบนระบบ Sapiens รายคน (ข้อ 5)