บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณธนพรรณ ธนูศิริ รองผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานบริหารโครงการ และคุณกาญจน์ ธีรกุล รองผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานบริหารโครงการ  เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  จำนวน 100,000 บาท  ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และศูนย์บริการสาธารณสุข ในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับใช้ในกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยมี คุณไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ โนเบิลฯ ได้ให้ความสำคัญกับมาตราการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 และได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรตามแนวทางการปลอดเชื้อและเว้นระยะห่างทางสังคมมาโดยตลอด บริษัทฯขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการผลักดันและสนับสนุนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน