2 ก.ค. 2562 รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า กระทรวงการคลังและบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท หินอ่อน จำกัด ที่แต่ละฝ่ายถืออยู่ โดยวิธีการประมูลเป็นการทั่วไปแบบยื่นข้อเสนอราคา และมีกำหนดการจำหน่ายซองเพื่อยื่นข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ค. 2562

          ดังนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับรู้การจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดการแข่งขัน ในการประมูลหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ บริษัท หินอ่อน จำกัด โดยวิธีการประมูลเป็นการทั่วไป แบบยื่นข้อเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ค. 2562 ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ทาง www.thaimarble.co.th

          สำหรับการขาย บริษัท หินอ่อน จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขายหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังไม่มีความจำเป็นต้องถืออีกต่อไป โดยก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ขายหลักทรัพย์กลุ่มแรก 24 บริษัท ซึ่งเป็นการได้มาจากนิติเหตุ หรือยึดทรัพย์ ซึ่งมีทั้งธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยในส่วนนี้รวมถึงหุ้นบริษัทในกลุ่มเดวิส 4 แห่งด้วย

          ทั้งนี้ สคร.คาดว่า จะเริ่มจำหน่ายหุ้นได้ภายในปีนี้ โดยใน 24 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าน้อย 20 บริษัท และอีก 4 บริษัท ต้องมีการตรวจสอบสถานะทางการเงินก่อน เพราะมีมูลค่ามาก จึงต้องสำรวจราคาตลาดที่แท้จริง

          อย่างไรก็ดี ปัจจุบันกระทรวงการคลังมีการถือครองหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 116 แห่ง แบ่งเป็นหลักทรัพย์เอกชน 88 แห่ง ในส่วนนี้แบ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีการล้ม ล้าง เลิกกิจการ 33 แห่ง ที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี และเป็นการถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจอีก 23 แห่ง รวมถึงการถือหุ้นในกองทุนรวมต่างๆ อีก 5 แห่ง โดยตามหลักการจะต้องมาพิจารณาจัดกลุ่มหลักทรัพย์แต่ละส่วนก่อน ซึ่งแบ่งเป็นหลักทรัพย์กลุ่มที่กระทรวงการคลังจำเป็นต้องถือ หลักทรัพย์ที่ได้มาโดยนิติเหตุ หรือยึดทรัพย์ หลักทรัพย์กลุ่มที่หมดความจำเป็นต้องถือตามนโยบายรัฐบาล และหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เอกชนดำเนินการได้ดี ซึ่งทั้งหมดจะต้องมาพิจารณาแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thaipost.net