เมื่อวันที่ 23 มีค.ที่ผ่านมา ร.ศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออกแบบเพื่อทุกคน (Center of Excellent in Universal Design) ได้จัดสัมมนาเรื่อง เจาะลึก..อสังหาฯรับสังคมสูงวัย ขึ้น...และได้กล่าวว่าในระหว่างพ.ศ.2555-2561 มีจำนวนโครงการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุเกิดขึ้นกว่า 12 โครงการ รวม 3,140 หน่วย ขายได้แล้ว 1,521 หน่วย (48%) คงเหลือขายประมาณ 1,619 หน่วย (52%) และมีหลายโครงการที่ ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง จึงขอเตือนผู้ประกอบการที่สนใจธุรกิจประเภทนี้ว่าต้องศึกษา Supply ที่มีอยู่แล้วให้ดี โครงการไหนประสบความสำเร็จ ก็ควรเจาะลึกหา Key success ของโครงการนั้น เพราะหลายโครงการเจาะลูกค้าต่างกัน ลูกค้ามีพฤติกรรมต่างกัน หลังจากพบกลุ่มเป้าหมายแล้ว จึงมาเลือกทำเล ออกแบบโครงการ กำหนดราคาทั้งซื้อ/เช่าระยะยาว ต่อไป       

           เอย่างไรก็ตามผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังต้องการอยู่ที่เดิมให้นานที่สุดเป็นจำนวนกว่า 90% มีเพียง 10% เท่านั้นที่พร้อมจะย้ายออกมาอยู่ในโครงการเหล่านี้  สำหรับผู้บริโภคเองคงต้องศึกษาBack groundของโครงการดีๆ ทั้งชื่อเสียงของผู้ประกอบการ รูปแบบโครงการ จะสร้างเสร็จปีไหน ค่าส่วนกลางเท่าไหร่ ฯลฯ เพราะปัจจุบันที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนี้ ยังไม่ได้มีกฎหมายควบคุม มาตรฐานอาคาร และบริการ ถ้าผลีผลามซื้อไป อาจมีปัญหาได้ในอนาคต จึงอยากเร่งรัดให้กระทรวงสาธารณสุขรีบออกกฎกระทรวงดังกล่าว โดยกฎกระทรวงดังกล่าวควรเน้นไปที่การส่งเสริมธุรกิจประเภทนี้ให้มาจดทะเบียนแล้วค่อยค่อยเข้มงวดขึ้นเพื่อปรับปรุงมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต       


           ในงานสัมมนาดังกล่าว  ยังมี น.พ.เก่งพงศ์  ตั้งอรุณสันติ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิก(CEO & Founder)  โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home  และ Nursing Home : The Senizens ร่วมเป็นวิทยากร และได้กล่าวว่า จุดสำคัญของการบริหารโครงการประเภทนี้คือ พนักงาน ที่ผ่านการอบรม มีความเชี่ยวชาญทั้งการดูแลสุขภาพ และกิจกรรมบำบัด สามารถดูแลทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน และกิจกรรมลดภาวะซึมเศร้าได้  และสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจธุรกิจประเภทนี้ แนะนำให้การริเริ่มโครงการให้เริ่มจากโครงการเล็กๆก่อน  เต็มแล้วค่อยๆขยาย เพราะจะได้เรียนรู้การบริหาร-บริการที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด       


           เศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนนี้ ได้เริ่มจัดตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2550 ในชื่อ หน่วยปฏิบัติการวิจัย สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลศึกษาและวิจัยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ จนเป็นเวลากว่า 10 ปี และได้ดำเนินการยื่นขอรับทุนสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลศึกษาและวิจัยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คนพิการและทุกคน ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายใน, ภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเพื่อจัดกิจต่างๆ เช่น ร่วมดำเนินโครงการวิจัย จัดหาอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ, สนับสนุนการจัดทำสื่อ จัดพิมพ์คู่มือ และร่วมจัดงานอบรม เสวนา ประชุม ออกบูธ เป็นต้น       


           เศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Center of Excellence in Universal Design) ตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมกายภาพสู่สังคม (ตึกใหม่) ชั้น10 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร Tel. 02-218-4354 Fax. 02-218-4354 E-mail: udchula@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.chula.ac.th