โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อาทิ การแก้ปัญหาน้ำแล้ง การสำรวจภัยธรรมชาติ การพยากรณ์สภาพอากาศ ตลอดจนการดูแลทุกข์สุขของประชาชนบนพื้นที่ห่างไกลให้เกิดอาชีพ ล้วนดำเนินการสำเร็จด้วยพระปรีชาสามารถด้านการใช้แผนที่ของในหลวงรัชการที่ 9 ภาพที่พระองค์ทรงถือแผนที่แผ่นใหญ่ในพระหัตถ์ ถือเป็นภาพที่คุ้นตาประชาชนคนไทย ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยพระองค์ทรงถือแผนที่สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการทรงงานอยู่เสมอ

         ในสมัยนั้นในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ โดยมีแผนที่ประเทศไทยแผ่นใหญ่ ซึ่งพระองค์ทรงนำแผนที่หลายระวาง มาตัดแปะกันอย่างประณีต เพื่อใช้ศึกษาข้อมูลภูมิประเทศได้กว้างขวางครอบคลุมหลายตารางกิโลเมตรในแผ่นเดียว

        แม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงการดูแผนที่ผ่านทางดาวเทียมแล้ว แต่พระองค์ทรงเห็นว่าแผนที่กระดาษก็ยังมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะได้รับการตรวจสอบจากการลงพื้นที่จริงทำให้น่าเชื่อถือมากกว่า และที่สำคัญถ้าหากขาดแผนที่ ที่ดีการทำงานพัฒนายิ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้

        ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นทั้งผู้ใช้และผู้ปรับปรุงแผนที่ประเทศไทยในแผนที่ของพระองค์เอง ซึ่งพระองค์จะบันทึกข้อมูลใหม่ที่ได้จากการทอดพระเนตรเปรียบเทียบสถานที่จริงหรือสอบถามคนในพื้นที่อยู่เสมอ ซึ่งหากมีหมู่บ้านเล็กๆเกิดขึ้นใหม่ ชื่อถนน รวมถึงแม่น้ำลำคลองที่คลาดเคลื่อนไป พระองค์จะทรงเขียนขึ้นใหม่ในแผนที่ให้เป็นปัจจุบันที่สุด และพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมแผนที่ทหาร จัดทำแผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 เพื่อให้พร้อมสำหรับการวางแผนพัฒนา ตามแนวพระราชดำริของพระองค์ ทั้งโครงการแก้มลิง การจัดการป่าไม้ สร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ำ รวมถึงการขุดลอกคูคลอง

         นอกจากนี้แผนที่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ถือเป็นต้นแบบของการทำแผนที่ ระหว่างที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมยุคใหม่อีกหลายแห่ง ซึ่งต้องอาศัยมาตราส่วนและข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำ และชัดเจน เพื่อวางแผนให้ถี่ถ้วนไม่กระทบสิ่งแวดล้อม และงบประมาณตามรอยการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างที่พระองค์ทรงนำทางไว้

ขอบคุณภาพจาก Google