2565 สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ วิกฤต หรือ โอกาส

  11 June 2022

  10:00 - 15:00 น.

  ห้อง 329 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2565 สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ วิกฤต หรือ โอกาส

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2565 10.00 -15.00 น. (ลงทะเบียน 9.30 น.)

Onsite : ห้อง 329 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Online : Zoom Meeting

AGENDA

09.30 - 10.00 น.

ลงทะเบียน

10.00 – 12.00 น.

ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ : ขอนแก่นพัฒนาเมือง, Bangsaen Smart city

วิทยากรรับเชิญ

คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังสวัดขอนแก่น

คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข

---------------------------- พักรับประทานอาหารกลางวัน ----------------------------

13.00 – 15.00 น.

Anti-Aging in Real Estate Development หลักการออกแบบเพื่อทุกคน

วิทยากรรับเชิญ

พญ.นาฎ ฟองสมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ

คุณสุจิตรา จิระวาณิชย์กุล ผู้จัดการศูนย์ Chula UDC

X Close