X Close

The Resurgence of Thailand after COVID-19 Pandemic

  20 May - 22 May 2020

  10:00 - 15:30 น.

  Zoom Video Conferencing

The Resurgence of Thailand after COVID-19 Pandemic

เนื่องด้วยขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ในภาวะควบคุมการกระจายตัวของโรคระบาด Covid-19 ที่เป็นโรคระบาดใหญ่เกิดขึ้นทั่วโลก สำหรับประเทศไทยเลือกใช้แนวทางการป้องกันการแพร่เชื้อโดยใช้หลักเกณฑ์การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการสวมหน้ากากอนามัย โดย 2 หลักการ ที่ถูกใช้อย่างเข้มข้นนี้ได้นำพาประเทศไทยให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤต (Outbreak) มาได้

TERRA HINT x Samyan CO-OP ด้วยความร่วมมือของบริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด, ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สามย่าน โคออป ได้ตระหนักว่าการปรับตัวเพื่อข้ามพ้นวิกฤตของประเทศไทย จะขาดความร่วมมือของภาคส่วนใดไปไม่ได้ TerraBKK เชื่อว่าประเทศไทยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพลวัตรทางสังคม และเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ทางเทอร์ร่าฯ มีความประสงค์จัดงานเสวนาครั้งนี้ เพื่อเปิดมุมมองในการฟื้นฟูประเทศไทยในมิติ 

_______________________________________________________________________________________

 

 

The Resurgence of Thailand after Covid-19 Pandemic : มิติใหม่ประเทศไทยหลังโควิด 

Online Event ที่รวมประเด็นสำคัญสำหรับประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด-19 วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2563 นี้

 • การปฏิวัติภาคเกษตรกรรม (Agricultural Revolution)
 • การบริการสุขภาพ และเทคโนโลยีสุขภาพ (The destination of Health Care)
 • การเชื่อมต่อและการแบ่งปันข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต (IOT the new era)
 • การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Citizen collaboration)
 • การปฏิรูปการศึกษา (Education Transformation)
 • การสร้างสังคมสูงวัยยั่งยืน (Aging society)

 

AGENDA

 • The New Age of Plant : 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.30 น.

โดย ดร.ประเสริฐ ปิ่นงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม

วิกฤตโควิด-19 ทำให้เห็นได้ชัดว่าอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร คือสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตให้รอดพ้นวิกฤต แล้วโลกหลังจบโควิด-19 ทิศทางของพืชจะเป็นอย่างไร

 • Agriculture Technology & Innovation : 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น.

โดย ดร.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ CEO บริษัท ลิสเซิน ฟิลด์ จำกัด

เจาะการทำงานของ Farm AI ธุรกิจที่อยู่ในหมวดหมู่ Agri Tech ที่ชว่ยพัฒนาภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ที่เน้นการสร้างทางรอดให้กับภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย

 • Internet of Things (IoT) & 5G Trends : 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.30 น. 

โดย คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี CEO บริษัท สมาร์ทไอดีกรุ๊ป จำกัด และ คุณวัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์ CIO บริษัท สมาร์ทไอดีกรุ๊ป จำกัด

มองมุมกลับ ปรับความคิด กับ SMART ID Group ธุรกิจที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีจะกลายเป็น New normal ใหม่ ควรปรับตลาดเพื่อรองรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคอย่างไร

 • Education Transformation : 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 - 14.00 น.

โดย คุณวีรภัทร เอื้อครองธรรม Product Owner of WISE KINGDOM

ไวรัสคือตัวเร่งให้ระบบการศึกษาต้องปรับตัว การเรียนแบบในห้องเรียนจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ เมื่อความรู้สามารถหาได้ทั่วไปนอกห้องเรียน

 • Design Thinking & Citizen Centric Design : 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 - 16.00 น.

โดย คุณเตชิต จิโรภาสโกศล ประธานเครือข่ายนักพัฒนาเมือง SATARANA

ช่วงวิกฤตคือเวลาที่พิสูจน์แล้วว่า กระบวนการคิดเชิงออกแบ (Design Thinking) ไม่ควรจะอยู่แค่ในผู้นำเท่านั้น แต่หากได้เริ่มคิดโดยมีพลเมืองเป็นศูนย์กลางได้ (Citizen Centric) จะทำให้ประเทศไทยก้าวเดินอย่างฉับไวได้ขนาดไหน

 • HealthTech & Wellness City : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.30 น. 

โดย นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินารีแพทย์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์

มิติด้านสุขภาพที่จะกลายมาเป็น New normal ซึ่งคนสนใจและให้ความสำคัญมากขึ้น อะไรที่ทำให้องค์กรอย่างโรงพยาบาลต้องหันมาปรับตัวให้เท่าทันเป็นอันดับแรก ชวนตีโจทย์เมืองสุขภาวะคืออะไร ในมุมมองของคุณหมอผู้ให้กำเนิด

 • Universal Design & Aged Economy : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 - 14.15 น.

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ FOR ALL & Universal

เมื่อเกิดการเปลี่ยน ทุกมิติต้องปรับ กับ 3 ธุรกิจทางรอดหลัง COVID-19 ผ่านมิติของประชากรสูงวัย โอกาสที่ทำให้ไทยได้ยืนหนึ่งในระดับโลก

 • Aged’s Community Building : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 - 16.00 น.

โดย คุณธนากร พรหมยศ CEO บริษัท ยัง แฮปปี้ จำกัด

ผู้สูงวัยคือด่านหน้าที่ต้องรับมือและให้ความดูแลเมื่อถึงภาวะวิกฤตเชิงสุขภาพ หากสามารถดูแลผู้สูงวัยได้ ประชากรวัยอื่นทั้งประเทศก็ไม่ต้องกังวล ชวนคุยเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งร่างกายและจิตใจให้กับผู้สูงวัยในไทย กับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะได้รับกลับมา

 

 

The Resurgence of Thailand after Covid-19 Pandemic : มิติใหม่ประเทศไทยหลังโควิด เหมาะกับใคร?

 • เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้วางนโยบายในองค์กร 
 • คนทำงานสายเศรษฐศาสตร์ เกษตรกรรม การบริการ การท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาโอกาสในความปกติใหม่

 

รายละเอียดการเข้าร่วม

ลงทะเบียนเพื่อรับชม ฟรี ! ผ่านทาง Zoom พร้อมถามตอบแบบ Interactive

**ผู้เข้าร่วมผ่านทาง Zoom ต้องลงทะเบียนก่อนเท่านั้น**

 

สถานที่จัดสัมมนา : Zoom Video Conferencing

X Close