Find your risk, Dare to niche 2030 สร้าง

  23 February ถึง 19 August 2019

  13:00 - 16:30 น.

  ห้องประชุม329 และบริเวณโถงชั้นล่างอาคารวิจัยฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่จัดสัมมนา : ห้องประชุม329 และบริเวณโถงชั้นล่างอาคารวิจัยฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยากาศในงาน

X Close