ดร.วรากร

ดร.วรากร ลิขิตอนุภาค

ดร. วรากร ลิขิตอนุภาค

E-mail: warakorn@ap.tu.ac.th

ประวัติการศึกษา

2559       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2553       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2547       สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1. กฎหมายอาคาร และ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

แสดง 1 - 4 จาก 4
X Close