คอลัมนิสต์ นักเขียนบทความในเว็บไซต์ TERRABKK

คม

คม สุวรรณพิมล

ABOUT THE AUTHOR

คุณคม สุวรรณพิมล CEO Coach! For Goal GroupCo., Ltd ซึ่งเป็นหลักสูตรในด้านการพัฒนาตนเองที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง

ตำแหน่งสุดท้ายในสายงานด้านธุรกิจการเงินคือ ผู้อานวยการฝ่าย(Vice President) ของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ(Bangkok Stock Dealing Center) ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์สาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (โดยในปัจจุบันนี้คือ ตลาด MAI-Market for Alternative Investment ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
 

ที่ปรึกษาด้านการบริหารและผู้ฝึกอบรมในด้านการพัฒนาตนเอง ทั้งในหัวข้อด้านการบริหารให้กับระดับบริหารและหัวหน้างานต่างๆ รวมถึงหัวข้อด้านการพัฒนาตนเองของพนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยเฉพาะหลักสูตรด้านการพัฒนาตนเอง
 

จบการศึกษาด้านบัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยม)จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ศึกษาเพิ่มในระดับ MBA จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งCertified Investment and Securities Analyst (ซึ่งเทียบเท่าปริญญาโทด้านการเงิน) จาก Association for Investment Management and Research (AIMR), U.S.A..


แสดง 1 - 1 จาก 1
X Close