สถานการณ์ตลาดทาวน์เฮ้าส์มือสอง TerraBKK Research ได้ทำการวิเคราะห์ไว้ดังนี้ แบ่งตามประเภทประกาศ มีอัตราประกาศขาย สูงสุดคือ 85% ประกาศเช่า 11% และประกาศขายและให้เช่า 4% ทาวน์เฮ้าส์ที่ประกาศขายสูงสุดคือทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น มีสัดส่วนถึง 68% ของตลาดทั้งหมด รองลงมาคือ 3 ชั้น มีสัดส่วน 25% ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ส่วนใหญ่ที่ต้องการขายหรือให้เช่ามีขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ในช่วง 96-144 ตร.ม. ส่วน 3 ชั้น จะมีขนาดพื้นที่ใช้สอย 150-248.5 ตร.ม.

TH_Overview_4

TH_Overview_3

CBD (Central Business District) ตลาดทาวน์เฮ้าส์มือสองย่านศูนย์กลางธุรกิจ ราคาเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 6,000,000 – 13,500,000 บาท ช่วงราคาที่การประกาศขายมากที่สุด อยู่ในช่วงราคาระหว่าง 10 - 15 ล้านบาท คิดเป็น 32% ของตลาดทาวน์เฮ้าส์มือสองในย่าน CBD ราคาปล่อยเช่าอยู่ประมาณช่วง 24,000 - 47,500 บาทต่อเดือน ทาวน์เฮ้าส์ในย่านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นขนาด 4 ชั้น 3 ชั้น และ 2 ชั้น ตามลำดับ ขนาดพื้นที่ใช้สอยเฉลี่ยประมาณ 294 ตารางเมตร ขนาดที่ดินเฉลี่ยประมาณ 27 ตารางวา Urban ช่วงราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,875,000 - 9,250,000 บาท ค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ 12,000 - 30,000 บาทต่อเดือน ลักษณะของทาวน์เฮ้าส์ย่านนี้จะเป็นทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น (46%) และ 2 ชั้น (40%) ขนาดพื้นที่ใช้สอยเฉลี่ยประมาณ 197 ตารางเมตร ขนาดที่ดินประมาณ 24 ตารางวา Outer Ring Road(East) ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ช่วงประมาณ 1,600,000 - 3,400,000 บาท ช่วงราคาที่การประกาศขายมากที่สุด อยู่ในช่วงราคาระหว่าง 1-2 ล้านบาท คิดเป็น 41% ของตลาดทาวน์เฮ้าส์มือสองในย่านนี้ ค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ 7,250 - 15,000 บาทต่อเดือน ลักษณะของทาวน์เฮ้าส์ย่านนี้จะเป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น (75% ) พื้นที่ใช้สอยเฉลี่ยประมาณ 141.5 ตารางเมตร ขนาดที่ดินเฉลี่ยอยู่ที่ 21 ตารางวา Outer Ring Road (West) ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ช่วงประมาณ 1,785,000 - 2,990,000 บาท ช่วงราคาที่การประกาศขายมากที่สุด อยู่ในช่วงราคาระหว่าง 1-2, 2-3 ล้านบาท คิดเป็น 38% และ 37% ตามลำดับของตลาดทาวน์เฮ้าส์มือสองในย่านนี้ ค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ 6,375 - 12,750 บาทต่อเดือน ลักษณะของทาวน์เฮ้าส์ย่านนี้จะเป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น (67% ) พื้นที่ใช้สอยเฉลี่ยประมาณ 144.5 ตารางเมตร ขนาดที่ดินเฉลี่ยอยู่ที่ 21 ตารางวา Suburban ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ช่วงประมาณ 1,175,000 - 1,900,000 บาท ช่วงราคาที่การประกาศขายมากที่สุด อยู่ในช่วงราคาระหว่าง 1-2 ล้านบาท คิดเป็น 64% ของตลาดทาวน์เฮ้าส์มือสองในย่านนี้ ค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ 5,375 - 8,750 บาทต่อเดือน ลักษณะของทาวน์เฮ้าส์ย่านนี้จะเป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น (67% ) พื้นที่ใช้สอยเฉลี่ยประมาณ 118.5 ตารางเมตร ขนาดที่ดินเฉลี่ยอยู่ที่ 21 ตารางวา

TH_Overview_2

TH_Overview_1

จากกราฟ Bubble แนวตั้งแสดงถึงราคาทาวน์เฮ้าส์ แนวนอนแสดงถึงระยะห่างจากศูนย์กลางเมือง ขนาดของ bubble แสดงถึงจำนวนทาวน์เฮ้าส์ที่ติดประกาศ จะเห็นว่าราคาของย่าน CBD เป็นโซนที่ใกล้กับศูนย์กลางเมืองมากที่สุด มีราคากลางสูงที่สุดของตลาดทาวน์เฮ้าส์มือสองอยู่ที่ราคากลางประมาณ 10,000,000 บาท ขณะที่โซน Urban มีราคาต่ำลงค่อนข้างมากเกือบ 1 เท่าตัว ราคากลางอยู่ที่ 5,600,000 บาท และจากกราฟจะสังเกตุเห็นได้ว่าทาวน์เฮ้าส์มือ 2 ส่วนใหญ่แล้วจะมีการเกาะกลุ่มอยู่ย่าน Outer Ring Road (East, West) มีราคากลางอยู่ประมาณ 2,300,000 บาท โซน Outer Ring Road เป็นโซนอยู่อาศัยแนวราบที่ได้รับความนิยมและมีราคาต่ำกว่าโซน CBD และ Urban สุดท้ายคือโซน Suburban เป็นโซนอยู่อาศัยที่มีราคาต่ำที่สุดมีราคากลางอยู่เพียง 1,490,000 บาท