“การบริโภคสินค้าคงทนสะท้อนจากยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ในเดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัวต่อเนื่องในทุกภูมิภาค สอดคล้องกับยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวต่อเนื่องในภูมิภาคเช่นกัน”

ยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ในเดือนสิงหาคม 2565 มีจานวน 51,132 คัน ขยายตัวที่ 25.1%yoy (แต่หากขจัดผลทางฤดูกาล พบว่าขยายตัวที่ 6.58%mom_sa) โดยมีรายละเอียด อาทิ 1) ภาคตะวันออก ขยายตัวที่ 88.5%yoy จากเดือนก่อนที่ขยายตัวที่ 27.9%yoy โดยจังหวัดชลบุรี ตราด และปราจีนบุรี สามารถขยายตัวได้ดีที่สุด 2) ภาคกลาง ขยายตัวที่ 77.9%yoy จากเดือนก่อนที่ขยายตัวที่ 7.9%yoy โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี และลพบุรี สามารถขยายตัวได้ดีที่สุด 3) ภาคตะวันตก ขยายตัวที่ 75.3%yoy จากเดือนก่อนที่หดตัวที่ -0.9%yoy โดยจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสาคร สามารถขยายตัวได้ดีที่สุด

ยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือนสิงหาคม 2565 มีจานวน 189,229 คัน ขยายตัวที่ 67.0%yoy (แต่หากขจัดผลทางฤดูกาล พบว่าขยายตัวที่ 7.03%mom_sa) โดยมีรายละเอียด อาทิ 1) ภาคกลาง ขยายตัวที่ 118.3%yoy จากเดือนก่อนที่ขยายตัวที่ 28.9%yoy โดยพระนครศรีอยุธยา สระบุรี และสิงห์บุรี สามารถขยายตัวได้ดีที่สุด 2) ภาคตะวันออก ขยายตัวที่ 107.0%yoy จากเดือนก่อนที่ขยายตัวที่ 18.5%yoy โดยจังหวัดนครนายก ชลบุรี และฉะเชิงเทรา สามารถขยายตัวได้ดีที่สุด 3) ภาคใต้ ขยายตัวที่ 78.4%yoy จากเดือนก่อนที่ขยายตัวที่ 25.0%yoy โดยจังหวัดยะลา สงขลา และภูเก็ต สามารถขยายตัวได้ดีที่สุด