สศม. ขอรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาครายสัปดาห์ (Regional Weekly) ณ 12 พ.ค. 65 ดังนี้
(1)ยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ณ เดือน เม.ย. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 10.1
(2)ยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ณ เดือน เม.ย. 65 หดตัวที่ร้อยละ -7.6

“การบริโภคสินค้าคงทนสะท้อนจากยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ในเดือนเมษายน 2565 ขยายตัวในหลายภูมิภาค ในขณะที่ ยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่หดตัวในหลายภูมิภาค”

          ยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ในเดือนเมษายน 2565 มีจานวน 49,588 คัน ขยายตัวที่ 10.1%yoy (แต่หากขจัดผลทางฤดูกาล พบว่าหดตัวที่ -4.33%mom_sa) โดยมีรายละเอียด อาทิ
1) ภาคตะวันออก ขยายตัวที่ 22.7%yoy จากเดือนก่อนที่ขยายตัวที่ 4.0%yoy โดยจังหวัดชลบุรี ระยอง และปราจีนบุรี สามารถขยายตัวได้ดีที่สุด
2) ภาคใต้ ขยายตัวที่ 19.0%yoy จากเดือนก่อนที่ขยายตัวที่ 8.0%yoy โดยจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และชุมพร สามารถขยายตัวได้ดีที่สุด
3) กทม. และปริมณฑล ขยายตัวที่ 17.4%yoy จากเดือนก่อนที่ขยายตัวที่ 33.6%yoy โดยจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพฯ และนนทบุรี สามารถขยายตัวได้ดีที่สุด

          ยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือนเมษายน 2565 มีจานวน 134,512 คัน หดตัวที่ -7.6%yoy (แต่หากขจัดผลทางฤดูกาล พบว่าขยายตัวที่ 9.16%mom_sa) โดยมีรายละเอียด อาทิ
1) ภาคใต้ ขยายตัวที่ 5.6%yoy จากเดือนก่อนที่หดตัวที่ -6.6%yoy โดยจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และตรัง สามารถขยายตัวได้ดีที่สุด
2) ภาคตะวันออก หดตัว ในอัตราชะลอลงที่ -0.8%yoy จากเดือนก่อนที่หดตัวที่ -4.4%yoy อย่างไรก็ตาม จังหวัดจันทบุรี สระแก้ว และระยอง ยังสามารถขยายตัวได้
3) กทม. และปริมณฑล หดตัวที่ -9.5%yoy จากเดือนก่อนที่หดตัวที่ -6.4%yoy อย่างไรก็ตาม จังหวัดสมุทรสาคร และนครปฐม ยังสามารถขยายตัวได้
Macroeconomic Policy Bureau Fiscal Policy Office Ministry of Finance 02-273-9020 Ext. 3272
กลยุทธ์สานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาควิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจได้อย่างมีคุณภาพแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้สามารถเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน