สศม. ขอรายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ วันที่ 22 เม.ย. 65 ดังนี้

 1.  จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไทยในเดือน มี.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 3,029.5 ต่อปี 
 2.  ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมในเดือน มี.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่นเดียวกับดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรม ขยายตัวที่ร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 3.  การเบิกจ่ายงบประมาณรวมในเดือน มี.ค. ปีงบประมาณ 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 5.5 ต่อปี 
 4.  รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ (หลังหักจัดสรรให้ อปท.) ในเดือน มี.ค. ปีงบประมาณ 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 0.9 ต่อปี 
 5.  ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในเดือน มี.ค. ปีงบประมาณ 65 ขาดดุลจำนวน -96,790 ล้านบาท
 6.  ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลจัดเก็บได้ ณ ระดับราคาคงที่ในเดือน มี.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 1.1 ต่อปี
 7.  ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ในเดือน มี.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ -14.6 ต่อปี 
 8.  ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งในเดือน มี.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ -1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
 9.  ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในเดือน มี.ค. 65 มีจำนวน 57,474 คัน ขยายตัวที่ร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 10.  ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศเดือน มี.ค. 65 หดตัวร้อยละ -2.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
 11.  ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน ก.พ. 65 คิดเป็น 1.90 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมาย
 12.  GDP จีน ไตรมาสที่ 1 ปี 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

เครื่องชี้เศรษฐกิจไทย
เดือน มี.ค. 65 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้ำจากการเปิดให้ลงทะเบียน ThailandPassอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การท่องเที่ยวภายในประเทศยังคงขยายตัวได้จากอานิสงค์ของโครงการเราเที่ยวด้วยกันและทัวร์เที่ยวไทย

ในเดือน มี.ค. 65 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย จำนวน 210,836 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศสหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวสูงที่ร้อยละ 3,029.5 ต่อปี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยฐานต่ำ อย่างไรก็ตำม เมื่อขจัดผลทางฤดูกาลแล้วพบว่ายังขยายตัวได้ที่ร้อยละ 56.3 สะท้อนถึงการขยายตัวต่อเนื่องของ การท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ ทั้งนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเหน้าเป็นผลมาจาก การกลับมาให้ การลงทะเบียน ThailandPass ต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นมำ รวมถึงอานิสงค์ของโครงการ TravelBubble ระหว่างไทยกับอินเดีย ขณะที่ประเทศใกล้เคียง เช่นอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และกัมพูชา ได้มีการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศ มากขึ้น ทำให้มีสัญญาณการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจากประเทศข้างต้น

การท่องเที่ยวของชาวไทย สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยในเดือน มี.ค. 64 มีจำนวน 15.4 ล้านคน เพิ่มจากเดือนก่อนเล็กน้อย โดยคิดเป็นการขยายตัวในอัตราชะลอที่ร้อยละ 42.4 ต่อปี ท่ามกลางจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อขจัดผลทางฤดูกาลแล้วพบว่า ยังขยายตัวได้ที่ร้อยละ 26.6 เนื่องจำกส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “ทัวร์เที่ยวไทย” สะท้อนว่า การท่องเที่ยวภายในประเทศยังคงขยายตัวได้

ดัชนีผลผลิตสินค้ำเกษตรกรรม ในเดือน มี.ค. 65 ขยำยตัวที่ร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นกำรหดตัวร้อยละ -7.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำหลัง ขจัดผลทำงฤดูกำล
หำกพิจำรณำรำยหมวดผลผลิตสินค้ำเกษตรในเดือน มี.ค. 65 พบว่ำ ดัชนีผลผลิตสินค้ำเกษตรกรรมขยำยตัวนหมวดพืชผลสำคัญและหมวดประมงที่ร้อยละ 8.6 และ3.3 ตำมลำดับ ขณะที่ผลผลิตในหมวดปศุสัตว์หดตัวที่ร้อยละ -2.6 โดยสินค้ำเกษตรสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นได้แก่ ข้ำวเปลือก ยำงพำรำ อ้อย ปำล์มน้ำมัน กลุ่มไม้ผลไก่ ไข่ไก่ และกุ้งขำวแวนนำ ไม ขณะที่สินค้ำสำคัญที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้ำวโพด มันสำปะหลัง และสุกร

ดัชนีรำคำสินค้ำเกษตรกรรมในเดือน มี.ค. 65 ขยำยตัวที่ร้อยละ 8.8เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นกำรขยำยตัวร้อยละ 10.0เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำหลังขจัดผลทำงฤดูกำล หำกพิจำรณำรำยหมวดรำคำสินค้ำเกษตรในเดือน มี.ค.65 พบว่ำ ดัชนีรำคำสินค้ำเกษตรขยำยตัวในทุกหมวดสินค้ำ โดยหมวดพืชผลสำคัญ หมวดปศุสัตว์ และหมวดประมงขยำยตัวที่ร้อยละ 7.2 13.5 และ 10.8 ตำมลำดับโดยสินค้ำเกษตรสำคัญที่รำคำเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยำงพำรำมันสำปะหลัง ข้ำวโพด ปำล์มน้ำมัน กลุ่มไม้ผล หมวดปศุสัตว์ และหมวดประมง ขณะที่สินค้ำที่รำคำลดลง ได้แก่ข้ำวเปลือก

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณรวมในเดือน มี.ค. ปีงบประมำณ 65 เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 293,875 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 5.5 ต่อปี ทำให้ 6 เดือนแรกเบิกจ่ำยได้ 1,723,070 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 2.2 คิดเป็นอัตรำเบิกจ่ำยสะสมที่ร้อยละ 51.7

โดย (1) รำยจ่ำยปีปัจจุบัน เบิกจ่ำยได้272,322 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 5.3 ต่อปี คิดเป็นอัตรำเบิกจ่ำยสะสมที่ร้อยละ51.3 ทั้งนี้ แบ่งออกเป็น (1.1) รำยจ่ำยประจำ 231,343 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 9.2 ต่อปี คิดเป็นอัตรำเบิกจ่ำยสะสมที่ร้อยละ 56.2 และ (1.2) รำยจ่ำยลงทุน40,980 ล้ำนบำท หดตัวร้อยละ -12.0ต่อปี คิดเป็นอัตรำเบิกจ่ำยสะสมที่ร้อยละ 3 1 . 1 ( 2 ) ร ำ ย จ่ำ ย ปีก่อ น เ บิก จ่ำ ย ไ ด้ 21,553 ล้ำนบำท ขยำยตัวที่ร้อยละ 7.7ต่อปี คิดเป็นอัตรำเบิกจ่ำยสะสมที่ร้อยละ56.4 ต่อปี

รัฐบำลจัดเก็บรำยได้สุทธิ (หลังหักจัดสรรให้ อปท .) ในเดือน มี.ค. ปีงบประมำณ 65 ได้ 171,061 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 0.9 ต่อปี ทำให้ 6 เดือนแรกจัดเก็บได้ 1,091,156 ล้ำน บำท ขยำยตัวร้อยละ 6.8 ต่อปี

โดยรำยได้รัฐบำลในเดือน มี.ค. 65 ขยำยตัวจำกภำษีมูลค่ำเพิ่มที่ขยำยตัวร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ่งขยำยตัวตำมกำรนำเข้ำที่ขยำยตัว ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ขยำยตัวร้อยละ 14.5 ต่อปี เนื่องจำกปีก่อนมีกำรขยำยเวลำกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและชำระภำษีออกไป และเงินนำส่งรัฐของรัฐวิสำหกิจที่ขยำยตัวร้อยละ 74.8 ต่อปี

ฐำนะกำรคลังของรัฐบำลตำมระบบกระแสเงินสดในเดือน มี.ค. ปีงบประมำณ 65 พบว่ำ ดุลเงินงบประมำณขำดดุลจำนวน -96,790 ล้ำนบำท

โดยดุลนอกงบประมำณขำดดุล -6,191 ล้ำนบำท ดุลเงินสดก่อนกู้ขำดดุล -102,981 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ในเดือนนี้รัฐบำลมีกำรกู้เงิน 45,248 ล้ำนบำท ทำให้ดุลเงินสุดหลังกู้ขำดดุล -57,733 ล้ำนบำท และจำนวนเงินคงคลังปลำยงวดอยู่ที่ 360,855 ล้ำนบำท

ภำษีมูลค่ำเพิ่มที่รัฐบำลจัดเก็บได้ ณ ระดับรำคำคงที่ในเดือน มี.ค. 65 ขยำยตัวที่ร้อยละ 1.1 ต่อปี และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำหลังขจัดผลทำงฤดูกำล ขยำยตัวที่ร้อยละ 1.3

โดยเป็นขยำยตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 แบ่งเป็นภำษีมูลค่ำเพิ่มที่จัดเก็บจำกกำรใช้จ่ำยภำยในประเทศ หดตัวที่ร้อยละ -16.6 ต่อปี โดยเป็นผลจำกมำตรกำรรักษำระดับกำรบริโภคของประเทศที่สิ้นสุดลงในเดือน ก .พ. 65อำทิ ช็อปดีมีคืน และมำตรกำรอื่น ๆ ที่กำลังจะสิ้นสุดลงในเดือน เม.ย. 65 ประกอบกับปัญหำค่ำครองชีพและรำคำสินค้ำพลังงำนที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจำกนี้ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสสำยพันธุ์โอมิครอนที่แพร่ระบำดอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้กำรบริโภคภำยในประเทศชะลอตัวลง ขณะที่ภำษีมูลค่ำเพิ่มที่จัดเก็บจำกกำรนำเข้ำยังคงขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องที่ร้อยละ 29.0 ต่อปี ตำมกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจและทิศทำงกำรนำเข้ำของประเทศที่ขยำยตัวได้ดี

ภำษีจำกกำรทำธุรกรรมอสังหำริมทรัพย์ในเดือน มี.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ -14.6 ต่อปีและหดตัวร้อยละ -14.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำหลังปรับผลทำงฤดูกำล

กำรจัดเก็บภำษีจำกกำรทำธุรกรรมอสังหำริมทรัพย์ในเดือน มี.ค. 65 กลับมำหดตัวครั้งแรกในรอบ 5 เดือนตำมกำรหดตัวของกำรจัดเก็บภำษีธุรกิจเฉพำะเป็นสำคัญ โดยมีปัจจัยสำคัญจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ที่พบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น รวมถึงควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งระหว่ำงรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้รำคำน้ำมันโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น กระทบกับต้นทุนกำรผลิตและขนส่งสินค้ำ ทำให้ผู้บริโภคมีควำมกังวลต่อภำระค่ำครองชีพ

ปริมำณกำรจำหน่ำยรถยนต์นั่งในเดือน มี.ค. 65 มีจำนวน 29,771 คัน หดตัวที่ร้อยละ -1.4 เมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำหลังขจัดผลทำงฤดูกำล ขยำยตัวที่ ร้อยละ 10.2

โดยเป็นผลจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสสำยพันธุ์โอมิครอนที่แพร่ระบำดอย่ำงรวดเร็ว ประกอบกับรำคำน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอกำรตัดใจซื้อรถยนต์ออกไปก่อนอย่ำงไรก็ดี กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในงำนบำงกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ที่จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 23 มี.ค. ถึง 3 เม.ย. 65 คำดว่ำจะช่วยกระตุ้นตลำดรถยนต์ให้กลับมำฟื้นตัวอีกครั้ง

ปริมำณกำรจำหน่ำยรถยนต์เชิงพำณิชย์ในเดือน มี.ค. 65 มีจำนวน 57,474 คัน ขยำยตัวร้อยละ15.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่หดตัวร้อยละ -4.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำหลังปรับผลทำงฤดูกำล ตำมปริมำณกำรจำหน่ำยรถกระบะ 1 ตัน ที่ขยำยตัวร้อยละ 21.7 และ -2.5ตำมลำดับ

ยอดจำหน่ำยรถยนต์เชิงพำณิชย์เดือน มี.ค. 65 ขยำยตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 เมื่อเทียบรำยปี แต่หดตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหลังปรับผลทำงฤดูกำล โดยมีปัจจัยหนุนจำกกำรฟื้นตัวของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจกำรเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโควิด 19 กำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำล รวมถึงกำรจัดกิจกรรมกำรแสดงสินค้ำรถยนต์ Motor Show 2022 ที่มียอดจองเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับปี 64อย่ำงไรก็ดี จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำกโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งรำคำสินค้ำ วัตถุดิบต่ำง ๆ และพลังงำนที่สูงขึ้นจำกสงครำมยูเครน-รัสเซีย เป็นปัจจัยสำคัญทำให้เศรษฐกิจอำจชะลอตัวลง

ปริมำณกำรจำหน่ำยปูนซีเมนต์ภำยในประเทศเดือน มี.ค. 65 หดตัวร้อยละ -2.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และหดตัวร้อยละ -0.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำหลังหักผลทำงฤดูกำล

โดยในเดือน มี.ค. 65 ยอดจำหน่ำยปูนซีเมนต์หดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และชะลอลงเล็กน้อยจำกเดือนก่อนหลังหักผลของฤดูกำล โดยมีปัจจัยสำคัญจำกรำคำขำยที่ปรับเพิ่มขึ้นตำมต้นทุนวัตถุดิบและพลังงำนเป็นสำคัญ ประกอบกับภำพรวมกำรก่อสร้ำงมีแนวโน้มชะลอลง จำกต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งระหว่ำงยูเครน- รัสเซีย

ระดับสินทรัพย์สภำพคล่องของธนำคำรพำณิชย์ในเดือน ก.พ. 65คิดเป็น 1.90เท่ำของสินทรัพย์ สภำพคล่องที่ต้องดำรงตำมกฎหมำย

โดยยอดคงค้ำงสินทรัพย์สภำพคล่องของธนำคำรพำณิชย์ทั้งระบบในเดือน ก .พ. 65 อยู่ที่ 5.5 ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ ทั้งนี้ ธปท. ได้ปรับเกณฑ์กำรดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องของธนำคำรพำณิชย์จำกเกณฑ์เดิมที่ต้องดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 6 ของเงินรับฝำกเป็นไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 100 (หรือ 1.0 เท่า) ของประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิในสภำวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ตั้งแต่เดือน ม.ค. 59

                          ยูโรโซน                          
มูลค่ำกำรส่งออก เดือน ก.พ. 65 ขยำยตัวร้อยละ 17.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจำกเดือนก่อนหน้ำที่ขยำยตัวอยู่ที่ร้อยละ 19.7 จำกช่วงเดียวกันปีก่อนมูลค่ำกำรนำเข้ำ เดือน ก.พ. 65 ขยำยตัวร้อยละ 38.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจำกเดือนก่อนหน้ำที่ขยำยตัวร้อยละ 45.1 จำกช่วงเดียวกันปีก่อนดุลกำรค้ำ เดือน ก.พ. 65 ขำดดุลที่ระดับ 7.6 พันล้ำนยูโร ขำดดุลลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำที่ขำดดุลที่ระดับ 27.3 พันล้ำนยูโรผลผลิตอุตสำหกรรม เดือน ก.พ. 65 ขยำยตัวที่ร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พลิกกลับมำขยำยตัวหลังจำกที่หดตัวที่ร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ในเดือน ม.ค. 65 และขยำยตัวมำกกว่ำที่ตลำดคำดกำรณ์ไว้ว่ำจะขยำยตัวที่ร้อยละ 1.5

                          ฮ่องกง                          
อัตรำว่ำงงำน เดือน มี.ค. 65 อยู่ที่ร้อยละ 5.0ของกำลังแรงงำนรวม เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำที่อยู่ ที่ร้อยละ 4.5ของกำลังแรงงำนรวม และเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือน ส.ค. 64

                          สิงคโปร์                          
มูลค่ำกำรส่งออก เดือน มี.ค. 65 ขยำยตัวที่ร้อยละ 13.9 จำกช่วงเดียวกันปีก่อน ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำที่ร้อยละ 22.1 จำกช่วงเดียวกันปีก่อนมูลค่ำกำรนำเข้ำ เดือน มี.ค. 65 ขยำยตัวที่ร้อยละ 21.9 จำกช่วงเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำที่ร้อยละ 19.5 จำกช่วงเดียวกันปีก่อนดุลกำรค้ำ เดือน มี.ค. 65 เกินดุลที่ 4.17 พันล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำที่เกินดุล8.28 พันล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์

                          อินโดนีเซีย                          
มูลค่ำกำรส่งออก เดือน มี.ค. 65 ขยำยตัวที่ร้อยละ 44.4 จำกช่วงเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำที่ขยำยตัวที่ร้อยละ 34.2 จำกช่วงเดียวกันปีก่อนมูลค่ำกำรนำเข้ำ เดือน มี.ค. 65 ขยำยตัวที่ร้อยละ 30.9 จำกช่วงเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำที่ร้อยละ 25.4 จำกช่วงเดียวกันปีก่อนดุลกำรค้ำ เดือน มี.ค. 65 เกินดุลที่ 4.5 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำที่เกินดุล3.8 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐธนำคำรกลำงอินโดนีเซียประกำศคงอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยที่ร้อยละ 3.5 ต่อปี

                          มาเลเซีย                          
มูลค่ำกำรส่งออก เดือน มี.ค. 65 ขยำยตัวที่ร้อยละ 25.4 จำกช่วงเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำที่ขยำยตัวที่ร้อยละ 16.8 จำกช่วงเดียวกันปีก่อนมูลค่ำกำรน ำเข้ำ เดือน มี.ค. 65 ขยำยตัวที่ร้อยละ 29.9 จำกช่วงเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำที่ร้อยละ 18.3 จำกช่วงเดียวกันปีก่อนดุลกำรค้ำ เดือน มี.ค. 65 เกินดุลที่ 26.7 พันล้ำนมำเลเซียริงกิต เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำที่เกินดุล19.8 พันล้ำนมำเลเซียริงกิต

เครื่องชี้ตลำดเงิน ตลำดอัตรำแลกเปลี่ยน

ดัชนี SETปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกสัปดำห์ก่อนสอดคล้องกับตลำดหลักทรัพย์อื่น ๆ ในภูมิภำคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกสัปดำห์ก่อน เช่น Nikkei225(ญี่ปุ่น) JCI(อินโดนีเซีย) และ DJIA(สหรัฐอเมริกำ) เป็นต้น เมื่อวันที่ 21เม.ย. 65ดัชนีปิดที่ระดับ 1,690.55จุด ด้วยมูลค่ำซื้อขำยเฉลี่ยระหว่ำงวันที่ 18-21เม.ย. 65อยู่ที่ 69,749.24 ล้ำนบำทต่อวัน โดยนักลงทุนต่ำงชำติ และนักลงทุนสถำบันในประเทศ เป็นผู้ซื้อสุทธิ ขณะที่ นักลงทุนทั่วไปในประเทศ และนักลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ เป็นผู้ขำยสุทธิ ทั้งนี้ ระหว่ำงวันที่ 18-21เม.ย. 65นักลงทุนต่ำงชำติ ซื้อหลักทรัพย์สุทธิ 4,220.62ล้ำนบำท

อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลอำยุโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 1ถึง 31bpsโดยในสัปดำห์นี้นักลงทุนมีกำรประมูลพันธบัตรรัฐบำลอำยุ 3และ 22ปี ซึ่งมีนักลงทุนสนใจ 0.44และ 1.11เท่ำของวงเงินประมูล ทั้งนี้ ระหว่ำงวันที่ 18-21เม.ย. 65กระแสเงินทุนของนักลงทุนต่ำงชำติ ไหลออกจำกตลำดพันธบัตรสุทธิ -10,767.18 ล้ำนบำทและหำกนับจำกต้นปีจนถึงวันที่ 21เม.ย. 65กระแสเงินทุนของนักลงทุนต่ำงชำติ ไหลเข้ำในตลำดพันธบัตรสุทธิ 18,848.70ล้ำนบำท

เงินบำทอ่อนค่ำลงจำกสัปดำห์ก่อน โดย ณ วันที่ 21เม.ย. 65เงินบำทปิดที่ 33.83บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ อ่อนค่ำลงร้อยละ -0.43จำกสัปดำห์ก่อนหน้ำ สอดคล้องกับเงินสกุลอื่น ๆ ในภูมิภำค อำทิ เงินสกุลเยน ยูโร ริงกิต วอน ดอลลำร์สิงคโปร์ และหยวน ที่ปรับตัวอ่อนค่ำลงจำกสัปดำห์ก่อนหน้ำ เมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ ทั้งนี้ เงินบำทอ่อนค่ำน้อยกว่ำเงินสกุลอื่น ๆ ในภูมิภำคเล็กน้อย ส่งผลให้ดัชนีค่ำเงินบำท (NEER) แข็งค่ำขึ้นร้อยละ 0.39 จำกสัปดำห์ก่อนMacroeconomic Policy Bureau Fiscal Policy Office Ministry of Finance02-273-9020 Ext. 3259