สศม. ขอรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาครายสัปดาห์ (Regional Weekly) ณ 22 เม.ย. 65 ดังนี้ 
(1) ยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ มี.ค. 65 ยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัวที่ร้อยละ 8.5
(2) โรงงานเริ่มประกอบกิจการ เดือน มี.ค. 65 ในภาพรวม มีมูลค่าลงทุน 7,347 ล้านบาท โดยมีมูลค่าเงินทุนสูงในกทม. และปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก


“เศรษฐกิจการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัวในหลายภูมิภาค ในขณะที่โรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ มีมูลค่าเงินทุนสูงในกทม. และปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก”

ยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ เดือนมีนาคม 2565 มีจำนวน 7,089 คัน ขยายตัวที่ 8.5 %yoy ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า (และหากขจัดผลทางฤดูกาล พบว่าขยายตัวที่ 4.4 %mom_sa เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ภาคตะวันออก ขยายตัวที่ 23.3%yoy โดยขยายตัวได้ดีในจังหวัดระยอง สระแก้ว และนครนายก
2) ภาคเหนือ ขยายตัวที่ 15.5 %yoy โดยขยายตัวได้ดีในจังหวัดเชียงราย ตาก และกำแพงเพชร
3) กทม. และปริมณฑล ขยายตัวที่ 13.3 %yoy มีการขยายตัวได้ดีในจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
4) ภาคตะวันตก ขยายตัวที่ 11.3 %yoy โดยจังหวัดที่มีการขยายตัวได้แก่ จ้งหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี
5) ภาคกลาง ขยายตัวที่ 10.0 %yoy โดยจังหวัดที่ขยายตัวได้แก่จังหวัดชัยนาท สระบุรี และอ่างทอง
6 ) ภาคใต้ หดตัวที่ -8.3 %yoy โดยมีการขยายตัวได้ในจังหวัดระนอง สตูล และยะลา
และ 7) ภาคอีสาน หดตัวที่ -1.9 %yoy แต่ยังขยายตัวได้ในจังหวัดนครพนม มุกดาหาร และมหาสารคาม

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ เดือนมีนาคม 2565 มีมูลค่า 7,347 ล้านบาท ตามการลงทุนที่กระจายในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะ
1) กทม. และปริมณฑล มีเงินทุนมูลค่า 2,058 ล้านบาท ตามการลงทุนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 660.50 ล้านบาท โดยมีเงินทุนของโรงงานถอดแยกและบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปอกและบดย่อยเศษสายไฟที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เก็บรวบรวมแบตเตอรี่เก่าโดยไม่มีการแปรสภาพ และคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย จำนวน 260ล้านบาท และตามการลงทุนในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 547.78 ล้านบาท โดยมีเงินทุนของโรงงานการพิมพ์ฟิล์มพลาสติก การพิมพ์กระดาษ และ ตบแต่งสิ่งพิมพ์ จำนวน 185 ล้านบาท เป็นสำคัญ
2 ) ภาคกลาง มีเงินทุนมูลค่า 1,978 ล้านบาท ตามการลงทุนในจังหวัดสระบุรี จำนวน 1,809.80 ล้านบาท โดยมีเงินทุนของโรงงานทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น ลูกชิ้น ไส้กรอก จำนวน 1,793 ล้านบาท เป็นหลัก
3) ภาคตะวันออก มีเงินทุนมูลค่า 1,532 ล้านบาท ตามการลงทุนในจังหวัดระยอง จำนวน 572 ล้านบาท โดยมีเงินทุนของโรงงานนำเศษยางเสื่อมสภาพมาบดย่อย อัด และรีดเป็นแผ่น เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่จำนวน 141 ล้านบาท เป็นสำคัญ


Macroeconomic Policy Bureau Fiscal Policy Office Ministry of Finance 02-273-9020 Ext. 3272
กลยุทธ์สานักนโยบายเศรษฐกิ จมหภาควิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจได้อย่างมีคุณภาพแม่นยา และทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้สามารถเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน