คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายนั้น ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในยุคแรกเริ่มเพื่อใช้ในการคำนวน และพัฒนาไปจนสามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ จนถึงในยุคนี้ที่ Cryptocurrency เป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจและพูดถึงอย่างกว้างขวาง เราเลยได้ยินคำว่า Quantum Computing ขึ้นมา ซึ่ง Quantum Computing นี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด ก็ได้มีการพัฒนาในห้องทดลองมาตั้งแต่ปี คศ 1980 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับความสนใจอย่างมากเหมือนในปัจจุบัน

                  การทำงานของ Quantum Computer นั้นอาศัยหลักการจาก Quantum Mechanics ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากๆ เป็นศาสตร์ที่มีองค์ความรู้ที่แตกต่างจาก Classical Physics ที่เราคุ้นเคยกัน โดยในเนื้อหาของ Quantum นั้นจะมีปรากฏการณ์เหลายอย่างเช่น Superposition, Interference, และ Entanglement ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญในการทำงานของ Quantum Computer

            A picture containing text, building

Description automatically generated

            ที่มา The Quantum Daily

            เมื่อมาดูคอมพิวเตอร์แบบที่เราใช้งานกันทั่วไป (Classical Computer) ซึ่งมีหน่วยในการคำนวนเป็น bit โดยที่ bit นั้นจะมีค่าเป็นสถานะเดียวคือ 0 หรือ 1 เท่านั้น แต่ใน Quantum Computer นั้น จะใช้หน่วยที่เรียกว่า Qubit ในการคำนวนแทน ซึ่ง Qubit นี้นอกจากจะสามารถมีสถานะเป็น 1 หรือ 0 ได้แบบ bit แล้วนั้น ตัว Qubit ยังสามารถมีมากกว่าหนึ่งสถานะในเวลาเดียวกัน คือ 1 และ 0 ในเวลาเดียวกัน ซึ่งการที่สิ่งๆ นึงสามารถมีอยู่ได้ทั้งสอง state ในเวลาเดียวกัน ก็เป็นตัวอย่างของปรากฎการณ์ superposition จาก Quantum Mechanics