สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ถือว่าเป็นเหตุการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งประเทศไทยของเราในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้ออยู่ 1,978 ราย เฉลี่ย 0.0028% จากประชากรในประเทศทั้งหมด 69,799,978 ล้านคน อยู่อันดับที่ 36 ของโลก (ข้อมูลจากworldometers.info ณ วันที่ 3/04/2563) ถือว่าอยู่ในอัตราที่ต่ำเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ที่มีประชากรใกล้เคียงกัน

          และถ้ามาดูอัตราคนเสียชีวิตในประเทศ ประเทศไทยเองมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิดทั้งหมด 19 รายจากจำนวนผู้ติดเชื้อ 1,978 ราย คิดเป็น 0.96% จากผู้ติดเชื้อทั้งหมด และคิดเป็น 0.00003% จากประชากรทั้งหมด ซึ่งตัวเลขทั้ง 2 ทั้งผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตถือว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ที่มีประชากรใกล้เคียงกัน

          นอกจานี้ถ้ามาเทียบกับประเทศต่างๆ ที่มีอันดับผู้ป่วย เชื้อไวรัส Covid-19 ในระดับใกล้เคียงกัน เราจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าในความเป็นจริงแล้วอัตราคนป่วยและอัตราผู้เสียชีวิตในประเทศไทยอยู่ในระอัตราที่น้อยเป็นอย่างมาก

          ซึ่งจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประเทศไทยนั้นโดดเด่นเรื่องการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมและความเก่งของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประเทศไทยเองก็ได้รับการยอมรับว่ามีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพสูง ซึ่งถ้าดูจาก Global Health Security Index 2019 ดัชนีความปลอดภัยด้านสุขภาพทั่วโลกปี 2019 หรือเรียกย่อๆว่าดัชนี GHS ที่เป็นโครงการของ Nuclear Threat Initiative (NTI) และศูนย์ Johns Hopkins ที่ได้รับการพัฒนาโดย The Economist Intelligence Unit (EIU) ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ในภาพรวม เป็นรองเพียง United States, United Kingdom, Netherlands, Australia และ Canada ตามลำดับ 

นอกจากนี้ทาง GHS ยังได้แบ่งหมวดหมู่การให้คะแนนออกเป็นอีก 6 หมวดหมู่ ได้แก่ 

          - การป้องกันในภาวะฉุกเฉิน

          - ตรวจพบโรคได้รวดเร็วและสามารถรายงานเรื่องโรคระบาดได้มีประสิทธิภาพ

          - การตอบโต้อย่างรวดเร็วและลดการแพร่กระจายของโรคระบาด

          -ความพร้อมของบุคลากร

          -ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถแห่งชาติ

          -ภาพรวมความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมโดยรวมของประเทศต่อภัยทางชีวภาพต่างๆ 

ซึ่งทางทีมงาน Terrabkk ก็ได้เอารายละเอียดของแต่ละหมวดหมู่มาให้ดูกัน ว่า Top 10 ประเทศของแต่ละหมวดหมู่มีอะไรบ้าง 

การป้องกันในภาวะฉุกเฉิน

ประเทศไทยติดอันดับที่ 3 ในหมวดนี้ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะรับมือกับช่วงสภาวะฉุกเฉินเป็นอย่างดี 

 

ตรวจพบโรคได้รวดเร็วและสามารถรายงานเรื่องโรคระบาดได้มีประสิทธิภาพ

ประเทศไทยไม่ติดอันดับ 1 ใน 10  ในหมวดนี้ แต่ยังมีอันดับที่ดีอยู่ อยู่ในอันดับ 15 ของโลก มีคะแนน 81 คะแนน 

การตอบโต้อย่างรวดเร็วและลดการแพร่กระจายของโรคระบาด

ประเทศไทยติดอันดับที่ 5 ในหมวดนี้ แสดงถึงความพร้อมและการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อปัญหาด้านสุขภาพ

ความพร้อมของบุคลากร

ประเทศไทยติดอันดับที่ 2 ในหมวดนี้ แสดงถึงบุคลากรที่มีคุณภาพ และศักยภาพในการรับมือปัญหาต่างๆ

ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถแห่งชาติ

ประเทศไทยติดอันดับที่ 12 ในหมวดนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือทางการแพทย์

ส่งเสริมการวิจัยให้เกิดเครื่องมือและความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนาประเทศ 

 

ภาพรวมความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมโดยรวมของประเทศต่อภัยทางชีวภาพต่างๆ 

ในหมวดนี้เป็นหมวดที่ประเทศไทยได้รับคะแนนน้อยที่สุดในทุกหมวด และอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะพัฒนา ประเทศไทยติดอันดับที่ 93

ได้คะแนน 56.4 คะแนน แสดงถึงสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมของโรค ที่อาจจะส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคต่างๆ

          และถ้ามาดูประเทศอื่นๆ ที่ติด 1 ใน 10 อันดับของดัชนี GHS จะเห็นได้ว่า ประเทศที่มีความพร้อมกับการรับมือปัญหาทางด้านสุขภาพ จะมีตัวเลขจำนวนอัตราผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำมากถ้าเทียบกับจำนวนประชากรดังในภาพด้านล่าง

          สำหรับประเทศที่มีอัตราเสียชีวิตมากที่สุดในโลกส่วนมากจะเป็นประเทศในแถบแอฟริกาใต้ ที่ไม่ได้มีความพร้อมทางด้านการแพทย์ที่ดีนัก และถ้าสังเกตจากกราฟด้านล่าง จะเห็นได้ว่า ในกลุ่มนี้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อจะไม่มากเท่าไร แต่อัตราการเสียชีวิตกลับมากกว่าหลายๆประเทศที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น ประเทศ Sudan มีผู้ติดเชื้อแค่ 8  ราย ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหลายๆประเทศในโลก แต่มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2 ราย ถ้าเปรียบเทียบกัน ประเทศ Sudan จะมีอัตราผู้ป่วยที่เสียชีวิตสูงถึง 25.00% ถ้าเราอ้างอิงจากตัวเลขนี้เราจะสามารถเห็นได้ว่า ถ้าประเทศ Sudan มีผู้ป่วยเท่ากับอเมริกาตอนนี้ที่มีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับที่ 1 ของโลก มีจำนวน 245,373 ราย จะมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึง 61,300 กว่าคน 

          ทาง Terrabkk จึงสรุปได้ว่า จริงๆแล้วถ้าแต่ละประเทศมีความพร้อม มีมาตรฐานในการดูแลสุขภาพที่ดี ในช่วงวิกฤติอย่างช่วงไวรัส Covid-19 นี้ก็สามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้โดยไว และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทาง Terrabkk ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในการผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน 

แหล่งข้อมูล : ตัวเลขผู้ติดเชื้อ และจำนวนประชากร worldometers.info ณ วันที่ 1/04/2563 และ ghsindex.org