จากความเชื่อโบราณมีมากมายเกี่ยวกับการสร้างบ้าน จึงทำให้ต้องดูฤกษ์ ยาม ประกอบเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย โดยวันนี้ TerraBKK จะพาไปเช็คเดือนที่เหมาะกับการปลูกสร้างได้เลย
- เดือนอ้าย (ธ.ค)ได้เมื่อสมุทรโฆษถูกวิทยาธรฉกพระขรรค์ ทำการไม่ดี - เดือนยี่ (ม.ค)ได้เมื่อพระรามเกิดทำการดี - เดือนสาม (ก.พ)ได้เมื่อพระรามกลืนยาพิษ ทำการไม่ดีแล - เดือนสี่ (มี.ค)ได้เมื่อพระสมุทรโฆษได้นางพินทุมดี ทำการดี - เดือนห้า (เม.ย)ถึงกาลโจรฆ่าพราหณ์ ไม่ดีแน่ - เดือนหก (พ.ค)ตกพระเจ้าเสด็จอุบัติเหตุ ทำการดีทุกวัน - เดือนเจ็ด (มิ.ย)พระนาราย์ปราบยักษ์ อย่าทำจะดีกว่า - เดือนแปด (ก.ค)ราพณาสูรต้องโมกขศักดิ์พระราม ไม่ดี - เดือนเก้า (ส.ค)ตกพระจันทร์กุมารเกิด ทำการทุกอย่างดีนักแล - เดือนสิบ (ก.ย) ตกได้เมื่ออภิเษกพระอินทร์ พักไว้ก่อนอย่าทำ - เดือนสิบเอ็ด (ต.ค)ได้เมื่อพระรามข้ามทะเล ไม่ดีอย่าทำ - เดือนสิบสอง (พ.ย)ได้เมื่อพระยาจักรพรรดิเกิด ทำการดีนักแล

บทความโดย : TerraBKK