ต่างชาติ เข้ามาทำงานแต่ละจังหวัด  เท่าไหร่ ?

 

จากข้อมูลของ สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จาก กรมการจัดหางาน TerraBKK พบจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 3.09 ล้านคน ซึ่งจำนวนนี้นับรวมเอาต่างชาติที่เป็นชนกลุ่มน้อย และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม ไว้ด้วย

หากนับเฉพาะ คนต่างชาติ ที่เรียกว่าเป็น แรงงานประเภทฝีมือ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • มาตรา 59 ประเภททั่วไป คือ คนต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ไม่ใช่นักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางผ่าน) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎกระทรวงกำหนด
 • มาตรา 62 ประเภทส่งเสริมการลงทุน คือ คนต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (พรบ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520) หรือ กฎหมายอื่น เช่น พรบ.นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และ พรบ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  เช่น นักลงทุน, ช่างฝีมือ, ผู้ชำนาญการ เป็นต้น

ล่าสุด สิงหาคม 2562  TerraBKK พบว่า ประเทศไทยมีแรงงาน 2 ประเภทข้างต้น ราว 162,530 คน แบ่งเป็น ประเภททั่วไป 115,749 คน และ ประเภทส่งเสริมการลงทุน 46,781 คน  โดยจังหวัดที่มีตัวเลขเหล่านี้สูงสุด รายละเอียดดังนี้

TOP 10 จังหวัดแรก ที่มีต่างชาติประเภททั่วไปสูงสุด ในประเทศไทย ได้แก่

 • กรุงเทพมหานคร 57,231  คน
 • ภูเก็ต 9,116  คน
 • ชลบุรี 7,964   คน
 • สมุทรปราการ 4,994   คน
 • เชียงใหม่ 4,682   คน
 • สุราษฏร์ธานี 4,618   คน
 • นนทบุรี 2,756  คน
 • ปทุมธานี 2,468  คน
 • สมุทรสาคร 1,892   คน
 • ระยอง 1,530  คน

TOP 10 จังหวัดแรก ที่มีต่างชาติประเภทส่งเสริมการลงทุนสูงสุด  ในประเทศไทย ได้แก่

 • กรุงเทพมหานคร 33,657 คน
 • ระยอง 3,124 คน
 • ชลบุรี 2,840 คน
 • พระนครศรีอยุธยา 1,676 คน
 • ศูนย์ EEC ภาคตะวันออก 1,043 คน
 • เชียงใหม่ 768 คน
 • ฉะเชิงเทรา 490 คน
 • สมุทรปราการ 414 คน
 • ปราจีนบุรี 404 คน
 • สงขลา 365 คน

ท้ายนี้ TerraBKK สรุปตารางแสดง แรงงานประเภทฝีมือ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มาตรา 59 ประเภททั่วไป และมาตรา 62 ประเภทส่งเสริมการลงทุน ออกเป็นภูมิภาค ครบทั้ง 77 จังหวัด ดังนี้