อำนาจและหน้าที่ของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

การจัดประชุม

1.จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 

หากไม่ดำเนินการมีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

2.จัดประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อเห็นว่ามีเหตุจำเป็นที่ควรต้องขอความเห็นจากเจ้าของร่วม

การดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช่จ่าย ตามมาตรา 18 

1.ออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ให้เจ้าของร่วมที่ไม่มีหนี้ค่าใช้จ่ายตาม มาตรา 18 ค้างชำระ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

หากไม่ดำเนินการมีโทษปรับไม่เกินหน้าหมื่นบาทและปรับอีกไม่เกินวันละ ห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง

2.ฟ้องบังคับชำระหนี้เจ้าของร่วมที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

3.ส่งรายการหนี้ค่าใช่จ่ายตามมาตรา 18 ต่อเจ้าหนักงานที่ดิน เพื่อให้สิทธิ์รับชำระหนี้ก่อนหนี้จำลอง

การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

1.จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่สิ้นเดือนและปิดประกาศให้เจ้าของร่วมทราบต่อเนื่องเป็นเวลา 15 วัน

หากไม่ดำเนินการมีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทและปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง

2.จัดทำงบดุลซึ่งแสดงจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินของนิติบุคคลอาคารชุด พร้อมทั้งบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่

3.จัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินการต่อที่ประชุมใหญ่พร้อมเสนองบดุลและจัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าของร่วมก่อนวันนัดประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

4.เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานและงบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับไว้ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของร่วมตรวจดูได้

(ตามข้อ 2-4) หากนิติบุคคลอาคารชุดไม่ดำเนินการมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทซึ่งผู้จัดการต้องรับโทษด้วย เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น

การบริหารงานทั่วไป

1.เป็นตัวแทนของนิติบุคคลอาคารชุดในการจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง

2.ดูแลให้เจ้าของร่วมปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับ

3.จัดให้มีการดูแลความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยภายในอาคารชุด

4.อยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับ

5.ยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมมีมติ กรณีเจ้าของร่วมมีมติที่จะต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติอาคารชุด

หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

คุณสมบัติของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ กรณีนิติบุคคลเป็นผู้จัดการต้องแต่งตั้งบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการแทนในฐานะผู้จัดการ การแต่งตั้งผู้จัดการต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า หนึ่งในสี่ของเจ้าของร่วมทั้งหมดโดยผู้จัดการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

1.เป็นบุคคลล้มละลาย

2.เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

3.เคยถูกไล่ออก ปลดหนี้ หรือให้ออกจากราชการองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่

4.เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดนประมาทหรือความลหุโทษ

5.เคยถูกถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการเพราะเหตุทุจริตหรือมีความประพฤกติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

6.มีหนี้ค้างชำระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18 ในกรณีที่ผู้จัดการเป็นนิติบุคคล ผู้ดำเนินการแทนในฐานะผู้จัดการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 1-6 ด้วย

TERRABKK

อาคารชุด

นิติบุคคล