เที่ยวเมืองรอง ปี 2561 เที่ยวได้ ลดหย่อนภาษี ด้วย


             ส่งท้ายปลายปีด้วยความสุขสันต์ เที่ยวเมืองรอง คนไทยเที่ยวได้ แถม ลดหย่อยภาษี ด้วย มาตรการครั้งนี้จะช่วยกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการเพิ่มทางเลือกท่องเที่ยวให้แก่คนไทย โดยกำหนดช่วงเวลา การท่องเที่ยวภายในปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2561) รับสิทธิ์ลดหย่อนสูงสุดตามจริงไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้


 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่สามารถนำมา ลดหย่อยภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา 


1.ค่าที่พักโรงแรม ถูกต้องตามกฎหมาย
>> Click ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ


2.ค่าที่พักโฮมสเตย์ ที่ได้รับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และโฮมสเตย์ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามพรบ.โรงแรมกับกระทรวงมหาดไทย ในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง และพื้นที่อื่นที่ประกาศกำหนด
>> Click ตรวจสอบรายชื่อฮมสเตย์ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว

3.ค่าบริการนำเที่ยว หรือแพ็คเกจทัวร์ ภายใต้เงื่อนไข

 • แพ็คเกจทัวร์ เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด
 • แพ็คเกจทัวร์ เที่ยวพื้นที่ประกาศกำหนด 167 อำเภอ
 • แพ็คเกจทัวร์ เที่ยวเมืองรองร่วมกับพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เมืองรอง แต่ต้องพักแรกในพื้นที่เมืองรอง
 • แพ็คเกจทัวร์ เที่ยวพื้นที่ประกาศกำหนดร่วมกับพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เมืองรองแต่ต้องพักแรมในพื้นที่ 167 อำเภอ

>> Click ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ


           จะเห็นได้ว่า มาตรการครั้งนี้ เที่ยวเมืองรอง ปี 2561 เที่ยวได้ ลดหย่อนภาษี ด้วย ไม่นับรวมค่าเดินทางในการท่องเที่ยว เช่น ตั๋วเครื่องบิน, ค่าโดยสารรถประจำทาง, ค่าน้ำมัน เป็นต้น นอกจากนี้ หลักฐานค่าใช้จ่าย 3 ประเภทข้างต้น สามารถใช้ได้ทั้ง “ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ” และ “ใบเสร็จรับเงิน” แสดงรายละเอียดชัดเจนถึง ชื่อผู้มีเงินได้ที่ได้ชำระเงิน จำนวนเงิน วัน/เดือน/ปีที่ชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ หากเป็นการจองที่พักผ่านตัวกลางต่าง ๆ เอกสารที่ได้รับจะไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยตรง จึงไม่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนได้ในครั้งนี้

 55 เที่ยวเมืองรอง และ พื้นที่เพิ่มเติมจากจังหวัดท่องเที่ยวรอง 167 อำเภอ 


          เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัดทั่วไทย กระจายตัวในทุกภาค ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 335 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และพื้นที่เพิ่มเติ่มอีก 167 อำเภอในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวสำหรับจัดอบรมสัมมนาและการเดินทางท่องเที่ยวและที่พัก รายละเอียดดังนี้


เที่ยวเมืองรอง ภาคเหนือ : 16 จังหวัด ลดหย่อนภาษี ได้แก่ เชียงราย, พิษณุโลก, ตาก, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, สุโขทัย, ลำพูน, อุตรดิตถ์, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, พิจิตร, แพร่, น่าน, กำแพงเพชร, อุทัยธานี และ พะเยา


พื้นที่เพิ่มเติมจากจังหวัดท่องเที่ยวรอง : จังหวัดเชียงใหม่ ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา, อำเภอไชยปราการ, อำเภอดอยเต่า, อำเภอดอยสะเก็ด, อำเภอดอยหล่อ, อำเภอพร้าว, อำเภอแม่แจ่ม, อำเภอแม่แตง, อำเภอแม่วาง, อำเภอแม่อาย, อำเภอเวียงแหง, อำเภอสะเมิง, อำเภอสันทราย, อำเภอสันป่าตอง, อำเภอสารภี, อำเภออมก๋อย และ อำเภอฮอด


เที่ยวเมืองรอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 18 จังหวัด ลดหย่อนภาษี  ได้แก่ อุดรธานี, อุบลราชธานี, หนองคาย, เลย, มุกดาหาร, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, สกลนคร, นครพนม, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, บึงกาฬ, กาฬสินธุ์, ยโสธร, หนองบัวลำภู และ อำนาจเจริญ


พื้นที่เพิ่มเติมจากจังหวัดท่องเที่ยวรอง :

 • จังหวัดขอนแก่น ในอำเภอกระนวน, อำเภอเขาสวนกวาง, อำเภอโคกโพธิ์ไชย, อำเภอชนบท, อำเภอชุมแพ, อำเภอซำสูง, อำเภอน้ำพอง, อำเภอโนนศิลา, อำเภอบ้านไผ่, อำเภอบ้านฝาง, อำเภอบ้านแฮด, อำเภอเปือยน้อย, อำเภอพระยืน, อำเภอพล, อำเภอภูผาม่าน, อำเภอภูเวียง, อำเภอมัญจาคีรี, อำเภอเวียงเก่า, อำเภอแวงน้อย, อำเภอแวงใหญ่, อำเภอสีชมพู, อำเภอหนองนาคำ, อำเภอหนองเรือ, อำเภอหนองสองห้อง และอำเภออุบลรัตน์
 • จังหวัดนครราชสีมา ในอำเภอแก้งสนามนาง, อำเภอขามทะเลสอ, อำเภอขามสะแกแสง, อำเภอคง, อำเภอครบุรี อำเภอจักราช, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, อำเภอชุมพวง, อำเภอโชคชัย, อำเภอด่านขุนทด, อำเภอเทพารักษ์, อำเภอโนนแดง, อำเภอโนนไทย, อำเภอโนนสูง, อำเภอบัวลาย, อำเภอบัวใหญ่, อำเภอบ้านเหลื่อม, อำเภอประทาย, อำเภอปักธงชัย, อำเภอพระทองคา, อำเภอพิมาย, อำเภอเมืองยาง, อำเภอำทะเมนชัย, อำเภอวังน้ำเขียว, อำเภอสีคิ้วอำเภอสีดา, อำเภอสูงเนิน, อำเภอเสิงสาง, อำเภอหนองบุญมาก และ อำเภอห้วยแถลง

เที่ยวเมืองรอง ภาคกลางและภาคตะวันตก : 8 จังหวัด ลดหย่อนภาษี ได้แก่ ลพบุรี, สุพรรณบุรี, นครนายก, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, ชัยนาท, อ่างทอง และ สิงห์บุรี


พื้นที่เพิ่มเติมจากจังหวัดท่องเที่ยวรอง :

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในอำเภอท่าเรือ, อำเภอนครหลวง, อำเภอบางซ้าย, อำเภอบางบาล, อำเภอบางปะหัน,อำเภอบ้านแพรก, อำเภอผักไห่, อำเภอภาชี, อำเภอมหาราช, อำเภอลาดบัวหลวง, อำเภอวังน้อย, อำเภอเสนา และ อำเภออุทัย
 • จังหวัดสระบุรี ในอำเภอแก่งคอย, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,อำเภอดอนพุด, อำเภอบ้านหมอ, อำเภอวังม่วง, อำเภอวิหารแดง, อำเภอหนองแค, อำเภอหนองแซง และ อำเภอหนองโดน
 • จังหวัดกาญจนบุรี ในอำเภอด่านมะขามเตี้ย, อำเภอท่าม่วง, อำเภอท่ามะกา, อำเภอบ่อพลอย, อำเภอพนมทวน, อำเภอเลาขวัญ, อำเภอหนองปรือ และ อำเภอห้วยกระเจา
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, อำเภอกุยบุรี, อำเภอทับสะแก, อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย
 • จังหวัดเพชรบุรี ในอำเภอบ้านลาด และ อำเภอหนองหญ้าปล้อง

เที่ยวเมืองรอง ภาคตะวันออก : 4 จังหวัด ลดหย่อนภาษี ได้แก่ สระแก้ว, ตราด, จันทบุรี และปราจีนบุรี


พื้นที่เพิ่มเติมจากจังหวัดท่องเที่ยวรอง :

 • จังหวัดฉะเชิงเทรา ในอำเภอคลองเขื่อน, อำเภอท่าตะเกียบ, อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, อำเภอแปลงยาว, อำเภอราชสาส์น และอำเภอสนามชัยเขต
 • จังหวัดชลบุรี ในอำเภอเกาะจันทร์, อำเภอบ่อทอง, อำเภอบ้านบึง, อำเภอพนัสนิคม, อำเภอพานทอง และ อำเภอหนองใหญ่
 • จังหวัดระยอง ในอำเภอเขาชะเมา, อำเภอนิคมพัฒนา, อำเภอบ้านค่าย, อำเภอบ้านฉาง, อำเภอปลวกแดง และอำเภอวังจันทร์

เที่ยวเมืองรอง ภาคใต้ : 9 จังหวัด ลดหย่อนภาษี  ได้แก่ นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, สตูล, ชุมพร, ระนอง, นราธิวาส, ยะลา และ ปัตตานี


พื้นที่เพิ่มเติมจากจังหวัดท่องเที่ยวรอง :

 • จังหวัดกระบี่ ในอำเภอเขาพนม, อำเภอปลายพระยา และ อำเภอลำทับ
 • จังหวัดพังงา ในอำเภอเมืองพังงา, อำเภอกะปง, อำเภอคุระบุรี, อำเภอทับปุด, อำเภอท้ายเหมือง, อำเภอเกาะยาว และอำเภอตะกั่วทุ่ง
 • จังหวัดสงขลา ในอำเภอเมืองสงขลา, อำเภอกระแสสินธุ์, อำเภอคลองหอยโข่ง, อำเภอควนเนียง, อำเภอจะนะ,อำเภอเทพา, อำเภอนาทวี, อำเภอนาหม่อม, อำเภอบางกล่ำ, อำเภอระโนด, อำเภอรัตภูมิ, อำเภอสทิงพระ, อำเภอสะเดา, อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสิงหนคร
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอเคียนซา , อำเภอชัยบุรี, อำเภอไชยา, อำเภอดอนสัก, อำเภอท่าฉาง, อำเภอท่าชนะ, อำเภอบ้านนาเดิม, อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอพระแสง, อำเภอพุนพิน, อำเภอวิภาวดี และ อำเภอเวียงสระ ---TerraBKK

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน
TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก