ใครก็ว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย “ บ้านพักผู้สูงอายุ “ จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้ว แม้ว่าสังคมไทยถูกปลูกฝังเรื่องความกตัญญูเป็นพื้นฐาน แต่การเปลี่ยนแปลงของสังคมคนรุ่นใหม่ รวมทั้ง ทัศนคติที่แปลงไป อย่างการครองตัวเป็นโสดกันมากขึ้น TerraBKK พบข้อมูลน่าสนใจ “ บ้านพักผู้สูงอายุ ” ที่มีมาตรฐาน 6 ด้าน ทั้งด้าน สถานที่, สิ่งแวดล้อม, พนักงานดูแล ฯลฯ เป็นต้น จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายละเอียดดังนี้

  มาตรฐานที่ 1 : อาคารสถานที่  

              สถานที่ตั้ง ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เส้นทางคมนาคม เข้าถึงแหล่งชุมชนและสถานพยาบาลสะดวก จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย อย่างเหมาะสมภายในอาคารและห้องพักอาศัย เช่น มุมออกกำลังกาย มุมสันทนาการ พื้นที่สีเขียว ห้องประกอบพิธีทางศาสนา ฯลฯ อาคารตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ควรมีลิฟท์โดยสารอย่างน้อยหนึ่งตัว ทางเดินภายในอาคาร กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เพื่อให้เก้าอี้ล้อผ่านได้ระดับพื้นผิวเสมอกัน บันไดและทางลาด เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร บันไดกว้างอย่างน้อย 0.9 เมตร บันไดเดินสวนกันได้กว้างอย่างน้อย 1.50 เมตร มีลูกตั้งขนาด 0.15 เมตรลูกนอนขนาด 0.3 เมตร และมีราวจับยาว ทางหนีไฟ มีป้ายชี้นำทางออกที่ชัดเจน กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร มีราวจับต่อเนื่อง ทางเข้าอาคาร เป็นพื้นเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง กรณีพื้นอาคารต่างระดับต่าง ควรมีบันไดและทางลาดที่สามารถขึ้นลงได้สะดวก และอยู่ใกล้ที่จอดรถ ป้ายแสดงทิศทางตำแหน่ง ของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้อยู่อาศัยมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ที่จอดรถ เหมาะสมกับจำนวนห้องพักอาศัย และมีที่จอดรถไว้ใกล้ทางเข้าอาคารสำหรับผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวก หรือการส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน หน่วยบริการของผู้ดำเนินการ 24 ชั่วโมง ประสานการแจ้งเหตุหรือเตือนภัย การอำนวยความสะดวกระหว่างผู้ดำเนินการกับผู้อยู่อาศัย และบุคคลภายนอก โดยหน่วยบริการควรมีรายชื่อผู้อยู่อาศัย สามารถติดต่อกับผู้อยู่อาศัยทุก ระบบสัญญาณ บอกเหตุหรือเตือนภัยที่สามารถรับและส่งสัญญาณทุกห้องพักอาศัย เก้าอี้ล้อ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่แก่ผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวก และการส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ

ตัวอย่างอาคารสถานี


  มาตรฐานที่ 2 ห้องพักอาศัย  

            พื้นทางเข้าห้องพัก มีระดับเสมอพื้นภายในห้องพัก ไม่มีธรณีประตู ประตูเข้าห้องพัก แบบเปิดออกภายนอกหรือแบบบานเลื่อน ไม่ต่ำกว่า 90 เซนติเมตร มือจับแบบก้านโยกหรือแกนผลัก ภายในห้องพักอาศัยมีพื้นที่ตั้งแต่ 15 ตารางเมตรขึ้นไปและ จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้ไม่น้อยกว่า 3 ส่วน ได้แก่

  • ส่วนที่นอน มีสัญญาณเตือนภัย และโทรศัพท์ มีหน้าต่างมองเห็นภายนอกอาคาร และระบายอากาศได้ดี
  • ห้องน้ำ กว้างไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร x 2 เมตร ประตูเป็นแบบเปิดออกภายนอกหรือแบบบานเลื่อน มีกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร มือจับแบบก้านโยกหรือแกนผลัก ไม่ติดอุปกรณ์บังคับประตูปิดได้เอง และไม่มีธรณีประตู ระดับพื้นผิว เสมอกับภายนอก วัสดุปูพื้นต้องไม่ลื่น มีความลาดเอียงไปยังช่องระบายน้ำทิ้ง โถส้วม-อ่างล้างมือ-บริเวณที่อาบน้ำต้องเป็นไปมาตรฐานระบุ ติดตั้งสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยภายในห้องน้ำ ระบบทำน้ำอุ่นปลอดภัย มีราวจับตั้งแต่ประตูไปจนถึงโถส้วมและบริเวณที่อาบน้ำ
  • พื้นที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป   

             ระบบไฟฟ้าภายในห้องพักอาศัย หลอดไฟฟ้า ติดตั้งไว้ทั้ง 3 ส่วน สวิตซ์ ไม่เกิน 90 ซม.จากพื้น ปลั๊กไฟ สูงไม่น้อยกว่า 45 ซม.จากพื้น มีระบบตัดไฟฟ้าลัดวงจรอัตโนมัติ เครื่องเรือนไม่มีมุมแหลม เป็นต้น

  มาตรฐานที่ 3 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

             น้ำสะอาด เพื่ออุปโภคบริโภคตามมาตรฐานคุณภาพ ระบบรองรับน้ำเสีย ในสภาพที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ที่กักเก็บสิ่งปฏิกูลและทำการบำบัด หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากการเกิดโรค การบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ถูกสุขลักษณะ การป้องกันและกำจัดไม่ให้แมลงและสัตว์นำโรค

             กรณีที่มีการประกอบอาหารบริการให้แก่ผู้อยู่อาศัย ควรเลือกบริเวณที่จะไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมของผู้อยู่อาศัยได้รับการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากกลิ่น เสียง ควัน อาหารที่ส่งเสริมสุขภาพ โดยคำนึงถึงความต้องการทางโภชนาการของผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้สูงอายุ สะอาด และถูกสุขลักษณะ ในทุกขั้นตอนตามข้อกำหนดของมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร


  มาตรฐานที่ 4 ผู้ให้บริการ  

             ผู้ดำเนินการ คือ ผู้จัดการหรือเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานให้บริการของพนักงานในบ้านพักผู้สูงอายุ มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี สำเร็จการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย 420 ชั่วโมง ที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ ไม่ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และมีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด

             พนักงาน คือ ผู้ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ประสานงาน รับการติดต่อ การแจ้งเหตุ ปฏิบัติงานในบ้านพักผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง (อัตราส่วนพนักงาน 1 คนต่อผู้สูงอายุที่อยู่อาศัย 15 คน ) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย 420 ชั่วโมง มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีหนังสือรับรอง) และสำเร็จการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง ที่จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ ไม่ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และมีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด

             พนักงานมีความรู้และทักษะด้านการซ่อมแซมห้องพักอาศัย ประปา ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ด้านการประกอบอาหารหรืออำนวยความสะดวกด้านอาหาร ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัย เป็นต้น  มาตรฐานที่ 5 การจัดการ  

             จัดทำรายชื่อและข้อมูลส่วนตัว ของผู้อยู่อาศัย ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และข้อมูลของญาติหรือผู้ที่ติดต่อได้ ระบบการติดต่อ ระหว่างผู้ดำเนินการและพนักงานกับผู้อยู่อาศัยทุกห้อง พนักงานทุกคน ได้รับการอบรมฟื้นฟูหรือเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ และจิตสำนึกเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ส่วนกลาง การกำจัดขยะและขยะติดเชื้อ การดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ยาสามัญประจำบ้านเพื่อรักษาโรคเบื้องต้น และมีพนักงานดูแลการให้ยา ระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างสำรอง เครื่องดับเพลิง การฝึกอบรมผู้ดำเนินการและพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และฝึกอบรมการป้องกันและหนีภัยจากอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินที่เป็นอันตรายให้แก่ผู้พักอาศัยอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย ดูแลความสงบเรียบร้อยของผู้อยู่อาศัยไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือความเดือดร้อนรำคาญในการอยู่อาศัยร่วมกัน  มาตรฐานที่ 6 การบริการ  

              ให้คำปรึกษา แนะนำความรู้ในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุให้แก่ผู้อยู่อาศัยทั้งที่เป็นผู้สูงอายุ และผู้ที่อาศัยร่วมกับผู้สูงอายุ ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ในกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน นำส่งผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยไปรับการรักษาที่สถานพยาบาล รับการติดต่อและการแจ้งเหตุจากผู้พักอาศัย และให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกตามความจำเป็น จัดหรืออำนวยความสะดวกให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตามความต้องการของผู้พักอาศัย อำนวยความสะดวกในการทำความสะอาด ห้องพักและการซักล้าง ให้บริการอาหาร หรืออำนวยความสะดวกด้านอาหารแก่ผู้อยู่อาศัย ประสานงาน การทำกิจธุระภายนอกบ้านพักผู้สูงอายุให้แก่ผู้อยู่อาศัย การซ่อมแซม ห้องพักอาศัย ประปา ไฟฟ้า ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ---TerraBKK

อ้างอิงข้อมูลจาก dop.go.th

#สำรวจความพร้อมของไทยสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ 
#รวมแบบบ้านผู้สูงอายุดาวน์โหลดฟรี
#8ไอเดียสร้างสินค้าผู้สูงอายุ
#พร้อมยัง?นโยบายที่อยู่อาศัยสังคมสูงวัย(AgeingSociety)

 

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน
TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก