ทราบหรือไม่ว่า ไม่ว่าจะสร้างบ้านเดี่ยว ตึกแถว หรือบ้านแฝด หากมีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป หรืออาคาร 3 ชั้นที่มีดาดฟ้าพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร พรบ.การควบคุมอาคาร 2522 กฎกระทรวง ฉบับ 55กำหนดว่าต้องทำ “ทางหนีไฟ”และต้องไม่วางสิ่งกีดขวางทางเดินไปยังบันได โดยความลาดชันของบันไดต้องไม่เกิน 60องศา เว้นตึกแถวสูงไม่เกิน 4 ชั้น และต้องมีชานพักบันไดทุกชั้น

กรุงเทพฯห้ามสร้างบันไดหนีไฟเป็นบันไดเวียน โดยอาคารที่มีบันไดหนีไฟแบบเวียน พื้นหน้าบันไดต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได 90 ซม. บันไดหนีไฟภายในอาคาร ต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิดรับแสงภายนอกอาคารได้ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร

นอกจากนี้ประตูหนีไฟต้องมีความทนไฟสูง มีความกว้างไม่น้อยกว่า 85 ซม. และไม่เกิน 150 ซม. ลูกนอนของบันได ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 22 ซม. ลูกตั้งไม่เกิน 20ซม. ราวบันไดสูง 90 ซม.รวมทั้งควรมีบานเปิดชนิดผลักออกไปข้างนอกได้เท่านั้น เปิดออกได้สะดวก ประตูต้องไม่มีธรณีขอบกั้น ในส่วนของพื้นบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได ชานพักบันไดระหว่างประตูกับบันไดกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 ม. และไม่น้อยกว่า 1.2 เท่าของความกว้างบันได

ในส่วนความปลอดภัยในแต่ละอาคาร ควรจัดระบบป้องกันอัคคีภัย โดยบันไดหนีไฟแต่ละตัวควรมีคุณสมบัติดังนี้

1.ประตูมีความทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

2.ประตูต้องเป็นระบบผลัก

3.ราวบันไดต้องมีมาตรฐานตามกำหนด

4.ต้องมีอุปกรณ์สื่อสารสำหรับพนักงานดับเพลิง

5.มีป้ายบอกชั้นทุกชั้น

6.มีระบบอัดอากาศ กรณีบันไดหนีไฟอยู่ภายในอาคาร

7.ติดตั้งถังน้ำดับเพลิงสำรองอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หัวกระจายน้ำดับเพลิงต้องได้มาตรฐาน

8.มีระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และระบบควบคุมควันไฟ

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์นินของประชาชนผู้อาศัย กฎหมายควบคุมอาคาร ยังได้กำหนดให้ อาคารทั้ง 6ประเภทดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

1.อาคารสูงหรืออาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ

2.อาคารชุมนุมคน

3.โรงมหรสพ

4.โรงแรม

5.สถานบริการ

6.ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

โดยทั้ง 6 สถานที่นี้ต้องแสดงสำเนากรมธรรม์ประกันภัย ไว้ในจุดที่เปิดเผยมองเห็นได้ชัด

ทั้งหมดนี้เป็นกฎหมายควบคุม “บันไดหนีไฟ” เพื่อช่วยให้ชีวิตมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เพราะการใช้ชีวิตในแต่ละวันไม่มีอะไรแน่นอน..การป้องกัน และเตรียมพร้อมรับมือไว้ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันจะได้ปลอดภัยหรือสูญเสียน้อยที่สุดนั้นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก www.pinterest.pt

บทความโดย : TerraBKK คลังความรู้

TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก