ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย ชาวต่างชาติเข้ามาใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ประเทศไทยมากขึ้น เกิดกระแสตื่นตัวในทุกภาคส่วน ตลาดอสังหาฯ จะรองรับความต้องการนี้อย่างไร ร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ได้ในงาน เสวนา "ตลาดอสังหาฯ เพื่อสังคมสูงวัย (Real Estate for Ageing Society)"

หากคุณมีคำถามเหล่านี้ ?

  • มีที่ดินอยู่แล้ว อยากลงทุน ที่พักผู้สูงอายุ ?
  • เริ่มต้น อย่างไรดี ?
  • อยากลงทุนที่พักอาศัย สำหรับ ชาวต่างชาติวัยเกษียณ ?
  • สนใจอยากทำบ้านตัวเอง ตอนเกษียณด้วย และ ขายให้คนอื่น ได้ด้วย ?
  • ทำเล ไหน เหมาะสมกับทำที่พักผู้สูงอายุ ?
  • ลงทุนแล้ว จะ คุ้มค่า ไหม ?

ร่วมเสวนา วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 211 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท [จำนวนจำกัด]

พิเศษ "UD Product Knowledge" ครั้งที่ 2 เรื่อง โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ร่วมเสวนากับ

  • นพ. บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ [เวลเนส ซิตี้]
  • รศ.พญ. ศิวาพร จันทร์กระจ่าง [วิลลา มีสุข เรสซิเดนท์เซส]
  • รศ. ไตรรัตน์ จารุทัศน์ [สวางคนิเวศ]

ขอบคุณข้อมูล : หน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย E-mail : udchula@gmail.com Website : universaldesign-curu Facebook : UDCURU