X Close

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Q : นโยบายความเป็นส่วนตัว

A : นโยบายเพื่อรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นรวมถึงทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีบรรยากาศที่ดี Terrabkk.com จึงกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

การรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ทางทีมงาน Terrabkk ได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เพื่อให้เกิด ความสบายใจในการใช้งานและสร้างความปลอดภัยด้านข้อมูลสูงสุด ดังนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ TerrabKK ได้รับจากผู้ใช้ เพื่อลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องการปกปิดของผู้ใช้จะไม่ถูกเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์หรือกรณีอื่นๆ ในทุกกรณียกเว้นถูกร้องขอในทางกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง
 • TerrabKK ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไว้เพื่อการวิจัยทางการตลาดภายใน พัฒนาบริการและเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้บริการ รวมถึงการส่งข้อมูลข่าวสารให้คุณ
 • กรณีที่มีการถ่ายโอนธุรกิจ ข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ ถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องถ่ายโอนด้วย
 • นโยบายความเป็นส่วนตัว อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่ TerraBKK.com เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • หากพบว่ามีการแอบอ้างนำข้อมูลของบุคคลอื่นมาใช้ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ทางทีมงานสามารถลบบัญชีผู้ใช้ได้ทันทีโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ข้อความใดๆ ที่ผู้ใช้โพสต์ลงในเว็บไซต์ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ผู้ใช้ยินยอมให้เว็ปไซต์ TerraBKK.com นำไปเผยแพร่ในช่องทางอื่นเพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์

ความปลอดภัยของข้อมูล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้กับทางเว็บไซต์ TerraBKK.com ทั้งหมดนั้น ผู้ใช้บริการยินยอมให้เว็ปไซต์เป็นผู้มีสิทธิและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกับผู้ใช้
 • TerraBKK.com จะให้ความคุ้มครองและรักษาความลับของข้อมูลอย่างดีที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเรียกใช้ แก้ไขข้อมูล หรือนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ
 • การเข้าสู่ฐานข้อมูลจะอยู่ภายใต้ความดูแลของทีมงาน TerraBKK.com และผู้ที่จะเข้าสู่ฐานข้อมูลได้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจาก TerraBKK.com เป็นกรณีไป
 • สำหรับผู้ใช้ทั่วไป การเข้าสู่ข้อมูลของตนเองจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบด้วย Username (ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก) และ Password (รหัสผ่าน) ที่ทางผู้ใช้บริการกำหนดเอง และได้รับการตรวจสอบจากทางทีมงานแล้ว เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • หากในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น TerraBKK.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด

การสิ้นสุดความเป็นสมาชิก
การเป็นสมาชิกของ TerraBKK.com จะสิ้นสุดลงใน 2 กรณี คือ

 • ผู้ใช้แจ้งระงับเอง ผู้ใช้สามารถบอกยกเลิกการเป็นสมาชิกของ TerraBKK.com ได้ด้วยตนเองหากไม่ต้องการใช้บริการต่อ หรือไม่ได้รับความพึงพอใจในบริการ โดยยืนยันผ่านระบบอัติโนมัติ
 • ยกเลิกโดยทีมงาน TerraBKK.com ในกรณีที่ทีมงานตรวจสอบพบว่าผู้ใช้มีการละเมิดเงื่อนไขบริการข้อใดข้อหนึ่งอย่างร้ายแรง หรือไม่มีการเยี่ยมชม ปรับปรุงเนื้อหา หลังได้รับการแจ้งเตือนประจำเดือนเกินกว่า 2 ครั้งโดยจะหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งทาง TerraBKK.com สามารถลบข้อมูลและไฟล์ต่างๆ ที่เกียวข้องในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ หรือปิดกั้นการเข้าถึงไฟล์หรือบริการนั้นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือมีการแจ้งให้ทราบก็ตาม
X Close