X Close

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

Q : ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

A : ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการทั่วไปของ Terrabkk.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การใช้งานเว็บไซต์คือความสมัครใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้

 • ไม่อัพโหลด ติดประกาศ หรือส่งเนื้อหาข้อความใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม คุกคาม หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร เหยียดผิว เชื้อชาติ หรือศาสนา หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้าของผู้อื่น หรือเนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือ โปรแกรม อื่นๆ ที่ถูกออกแบบไว้เพื่อทำลายการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์หยุดชะงัก หรือจำกัดความสามารถในการทำงาน หรือขัดต่อกฎหมายและนโยบายของ Terrabkk หากตรวจสอบพบโดยทีมงาน Terrabkk สามารถลบข้อความ ข้อมูล รูปภาพ และบล็อคผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • Terrabkk ไม่สนับสนุนให้โพสต์ ข้อความ ข้อมูล รูป ภาพ ที่เข้าข่ายลามกอนาจาร การพนัน แอบอ้างทรัพย์สินของผู้อื่น สร้างความแตกแยก ดูหมิ่นสถาบัน และขัดต่อกฎหมายและพรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐หากตรวจสอบพบโดยทีมงาน Terrabkk สามารถลบข้อความ ข้อมูล รูปภาพ และบล็อคผู้ใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รูปภาพหรือภาพกราฟฟิกอื่นๆ ที่ท่านเลือกมาโพสต์/นำเสนอ ท่านตกลงยินยอมให้ Terrabkk.com ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ รวมถึงการรวบรวมไว้เพื่อนำเสนอในรูปของสื่อเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ได้มีการพัฒนาในภายหลังโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ไม่แสดงตัวหรือปลอมแปลงเป็นผู้อื่น หรือแสดงความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นโดยไม่เป็นจริง
 • ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสิ่งที่ใช้บ่งบอกถึงผู้ใช้ เพื่อที่จะหลบเลี่ยงหรือหลอกลวงเกี่ยวกับต้นกำเนิดของข้อความหรือเนื้อหาที่ส่งผ่านบริการของ Terrabkk.com
 • หากท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอันเป็นเท็จและ/หรือTerrabkk.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการใช้หรือเพิกถอนสมาชิกภาพ และปฎิเสธการใช้บริการใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

 • ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทั้งหมด เป็นสมบัติของ Terrabkk.com โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
 • หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Terrabkk.com ไม่ว่ากรณีใดๆ Terrabkk.com จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที เว้นแต่
  1. การถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ การคัดลอกไม่เกิน 500 ตัวอักษร และ
  2. ต้องทำการลิงค์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Terrabkk.com ด้วย

การปรับปรุงการให้บริการ

 • Terrabkk.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หยุดให้บริการ รวมถึงการพักบริการ เพื่อการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงด้านซอร์ฟแวร์ หรือเหตุขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุใดๆ ก็ตาม โดยมิต้องแจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบล่วงหน้า
 • Terrabkk.com ไม่ขอรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หยุดให้บริการ รวมถึงการพักบริการ เพื่อการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงด้านซอร์ฟแวร์ หรือเหตุขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการรวมถึง หลักเกณฑ์การลงโฆษณา อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อความ ตามที่ทีมงานเห็นสมควร

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ผู้ใช้บริการยินยอมใช้บริการของ Terrabkk.com ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลง และ ขอบข่ายความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับทราบแล้ว ดังนี้

 • การใช้บริการถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง
 • บริการที่มีนั้นจะมีตามที่เป็นอยู่และมีให้ Terrabkk.com จะไม่รับผิดชอบหรือรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะระบุไว้ชัดเจนหรือโดยนัย
 • ความรับผิดชอบของ Terrabkk.com ไม่ครอบคลุมในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • บริการจะต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ทุกราย
 • บริการจะไม่หยุดชะงัก ปลอดภัย หรือไม่มีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 • ผ ลที่ได้จากการใช้บริการจะถูกต้องและเชื่อถือได้ทั้งหมด
 • คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลข่าวสาร หรือสิ่งอื่นๆ ที่ซื้อหรือได้รับไปผ่านบริการจะเป็นไปตามความคาดหมายของผู้ใช้บริการทุกราย
 • ความผิดพลาดใดๆ ของซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไขในทันที
 • สิ่งใดๆ ที่ได้รับผ่านการใช้บริการจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ใช้บริการเอง และยอมรับความเสี่ยงสำหรับความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์ Terrabkk.com
 • ผู้ใช้บริการได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและข้อตกลงของ Terrabkk.com อย่างละเอียดแล้วจึงลงชื่อเข้าใช้งาน

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลข้างต้น กรุณาติดต่อ
โทร: 098 749 8938
e-mail : adsterrabkk@gmail.com

 

X Close