ค้นหาข่าว

สแกนธุรกิจ ผ่านตัวเลขกำไร EBIT & EBITDA

facebook twitter IG google plus
FONT SIZE:

เชื่อว่าหลายคนเลือกมองกำไรจากบรรทัดสุดท้ายในหน้างบการเงิน ที่เรียกว่า "กำไรสุทธิ" โดยที่หลายคนยังไม่ทราบว่าตัวเลขกำไรสุทธินี้ ได้ผ่านกรรมวิธีการคิดประมาณการณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้ตัวเลขกำไรที่ดูดีขึ้น และแม้ว่ารายละเอียดดังนั้นจะถูกแสดงอยู่ในส่วนหมายเหตุประกอบงบ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับความสนใจเท่าไหร่นัก TerraBKK เสนอแนวคิด สแกนธุรกิจ ผ่านตัวเลขกำไร EBIT & EBITDA ที่สามารถอธิบายความสามารถในการดำเนินงานได้ดี และนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบต่อไปได้ ดังนี้

EBIT : Earnings before Interest and Tax

TerraBKK อธิบายว่า EBIT เกิดจากการนำ ยอดขาย ลบออกด้วย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการดำเนินงาน (ต้นทุนขาย,ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) กลายเป็นตัวเลขกำไรที่เรียกว่า กำไรจากการดำเนินงาน ก่อนที่จะนำไปหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในรูปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินทุนและกฎหมาย (ดอกเบื้ยจ่าย Interest ,ภาษีเงินได้ Tax) กลายเป็นกำไรสุทธิต่อไป EBIT จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ นั้นเอง ดังนั้น EBIT จึงเป็น ตัวเลขกำไรที่สะท้อนความสามารถในการสร้างกำไรจากผลการดำเนินธุรกิจ ได้ดีกว่ากำไรสุทธิ เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน อย่างเช่น ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ มารบกวน TerraBKK ยกตัวอย่าง 2 บริษัทมหาชนในกลุ่มพัฒนาอสังหา ที่มีรายได้รวมใกล้เคียงกัน พบว่า EBIT ของ SC > EBIT ของ PF แสดงถึงความสามารถในการสร้างกำไรจากการดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า

EBITDA : Earnings before Interest ,Tax , Depreciation and Amortization

TerraBKK อธิบายว่า EBITDA จะสะท้อนถึง ตัวเงินกำไรที่ได้การดำเนินงานอย่างแท้จริง กล่าวคือ เป็นการนำเอากำไรจากการดำเนินงาน หรือ EBIT รวมเข้ากับค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่มีแต่ตัวเลข แต่ไม่ได้จ่ายออกเป็นตัวเงินจริง อย่างเช่น ค่าเสื่อม หรือ Depreciation ( ค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่หักออกจากที่ต้นทุนประเภทดินอาคารและอุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน ) ค่าตัดจำหน่าย หรือ Amortization ( ค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่หักออกจากต้นทุนประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม,เครื่องหมายการค้า ) ซึ่ง 2 รายการนี้ จะถูกรวมอยู่ใน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินงาน ในงบกำไรขาดทุนเรียบร้อยแล้ว หากต้องการทราบตัวเลขค่าใช้จ่าย 2 รายการนี้ สามารถตรวจดูได้จาก งบกระแสเงินสด ของบริษัทนั้นๆ ยกตัวอย่างการแสดงรายการ ดังนี้

ดังนั้น EBITDA จึงเป็น ตัวเลขกำไรที่สะท้อนกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ได้ดีกว่ากำไรสุทธิ เพราะไม่ได้หักลบตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ ไม่ จ่ายชำระจริง อย่างเช่น ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย นั้นเอง TerraBKK ยกตัวอย่าง 2 บริษัทมหาชนในกลุ่มพัฒนาอสังหา ที่มีรายได้รวมใกล้เคียงกัน พบว่า EBITDA ของ SC > EBITDA ของ PF แสดงถึง ตัวเลขกำไรที่สะท้อนกระแสเงินสด จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

ท้ายนี้ TerraBKK ฝากไว้ว่า การดำเนินธุรกิจ หรือการเลือกลงทุนในธุรกิจใดก็ตาม ตัวเลขกำไรย่อมสะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินงานของกิจการนั้นๆ หากทราบ ความแตกต่าง หรือ ความหมาย ของตัวเลขกำไรเหล่านั้น ย่อมเป็นการได้เปรียบ เพราะจะเข้าใจบางสิ่งที่อาจถูกแอบซ่อนอยู่ และจะไม่หลงกลกับดักทางบัญชีง่ายๆ อย่างแน่นอน --เทอร์ร่า บีเคเค

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended

Close