กรมโยธาธิการและผังเมืองลุยจัดรูปที่ดิน “หนองมะหาด-บ้านฉาง” จ.ระยอง ทะลวงพื้นที่ตาบอด ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง และนายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกัน ในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยอง บริเวณหนองมะหาด ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

นายมณฑลกล่าวว่า การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นภารกิจหนึ่งที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสนับสนุนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายในการพัฒนาและแก้ปัญหาผังเมืองอย่างเป็นระบบ ด้วยการสร้างโครงข่ายคมนาคม เปิดพื้นที่ตาบอดให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้

จะทำให้ประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน ช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดิน และสามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกที่ดีและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ซึ่งเจ้าของที่ดินในโครงการฯ ยอมปันส่วนที่ดินและมีอัตราการเข้าร่วมโครงการฯ ที่สูงถึง 100%

สำหรับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณหนองมะหาด ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นความร่วมมือระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง และเทศบาลตำบลทับมา

โดยโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการในเขตผังเมืองรวมเมืองระยอง พ.ศ. 2549 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) มีพื้นที่โครงการประมาณ 24 ไร่ 2 งาน 97.7 ตารางวา จำนวนแปลงที่ดิน 16 แปลง เจ้าของที่ดิน 14 ราย

กรมได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 20.74 ล้านบาท ในการก่อสร้างถนนโครงการตามผังเมืองรวม ขนาดเขตทาง 12.00 เมตร ความยาวประมาณ 380 เมตร เชื่อมระหว่างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 กับถนนสายหนองมะหาด-ชายกระปอม

จะสามารถใช้เป็นทางลัดเข้าสู่ตัวเมืองระยอง และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่พอเพียง มีเสาไฟฟ้าระบบโซลาเซลล์ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำให้โครงการฯ นี้สามารถดำเนินการจนประสบผลสำเร็จได้

ทั้งนี้จากความสำเร็จของโครงการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณหนองมะหาด ทำให้เกิดโครงการจัดรูปที่ดินฯ แห่งที่ 2 ในจังหวัดระยอง โดยปัจจุบันกรมได้ดำเนินโครงการเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง

เพื่อเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบสมบูรณ์ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก รองรับการเติบโตของเมือง และพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

SOURCE : www.prachachat.net