รายละเอียด แนวปฏิบัติ "มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 " ซึ่งเป็นรายละเอียดของ กิจกรรม/กิจการ ที่ศบค.มีมติ คลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 4 (คลายล็อก เฟส4 ) หรือ ได้อนุญาตให้กลับมาเปิดทำการอีกครั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป 

เมื่อค่ำวันที่ 13 มิ.ย. 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์การฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4) ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า 

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการขยาย ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว และตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค แนบท้ายคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่15 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จากนั้น มีการแนบท้าย "มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 " รายละเอียด ระบุว่า

มาตรการในเรื่องการผ่อนผัน การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ให้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการออกคู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่และประเภทกิจการ พร้อมทั้งประเมินความพร้อมตามเกณฑ์

โดยมอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) จังหวัด/กทม., ศปก.อำเภอ, ศปก.ตำบล, ศปก.เทศบาลนคร, ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.เมืองพัทยา ติดตามกำกับดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

การจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดงนาฏศิลป์ดนตรี คอนเสิร์ต หรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น โรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ และในสถานที่อื่นๆ ให้สามารถดำเนินการได้ โดยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการออกคู่มือการปฏิบัติ ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ และประเภทกิจการพร้อมทั้งประเมินความพร้อมตามเกณฑ์

โดยมอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) จังหวัด/กทม., ศปก.อำเภอ, ศปก.ตำบล, ศปก.เทศบาลนคร, ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.เมืองพัทยา ติดตามกำกับดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการ ประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป หรือในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและได้ผ่อนคลายให้เปิดได้นั้น มีมาตรการหลักที่ให้จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ เฉพาะบุคคลที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยจำหน่ายได้เฉพาะช่วงเวลา 11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 23.00 น.

ทั้งนี้ ให้งดจำหน่ายในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา และวันอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งต้องดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย อีกทั้งให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เช่น โปรโมชั่น ลดราคา ขายพ่วง พนักงานเชียร์เบียร์ โฆษณา และให้งดการจำหน่ายและบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 เช่น ชายหาด สวนสาธารณะของทางราชการ ฯลฯ

สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ,สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ สามารถเปิดดำเนินการให้บริการแบบรายวันได้นั้น มีกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการออกคู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่ และรพ.สต.ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประเมินความพร้อมตามเกณฑ์

มอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) จังหวัด/กทม., ศปก.อำเภอ, ศปก.ตำบล, ศปก.เทศบาลนคร, ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.เมืองพัทยา ติดตามกำกับดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราว หรือเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม รวมถึงกรณีของสนามกีฬาและสถานที่ ที่ได้รับการผ่อนคลายสามารถจัดให้มีการแข่งขันและถ่ายทอดโทรทัศน์ การแข่งขันกีฬาหรือการถ่ายทอดผ่านสื่ออื่นๆ ได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน และผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกำหนดด้วยนั้น มีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการออกคู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม กับพื้นที่และประเภทกิจการ พร้อมทั้งประเมินความพร้อมตามเกณฑ์

มอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) จังหวัด/กทม., ศปก.อำเภอ, ศปก.ตำบล, ศปก.เทศบาลนคร, ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.เมืองพัทยา ติดตามกำกับดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศปม.จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

ขณะที่การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวก และรองรับการเดินทางของประชาชน ภายหลังมาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ และกำกับดูแลการขนส่งผู้โดยสาร ที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยผู้ประกอบการต้องจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการให้มีการจอดพักรถและจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ในแต่ละเที่ยวเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการออกคู่มือ การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่และประเภทกิจการ พร้อมทั้งประเมินความพร้อมตามเกณฑ์

มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) จังหวัด/กทม., ศปก.อำเภอ, ศปก.ตำบล, ศปก.เทศบาลนคร, ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.เมืองพัทยา ติดตามกำกับดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศปม.จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการ หรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา 

SOURCE : www.thansettakij.com