น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 2 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. … ให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนที่จะต้องเสีย สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผล กระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 4 ประเภท ดังนี้

1.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ร้อยละ 0.01 คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท จะชำระภาษีเพียง 100 บาท

2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย กรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินสำหรับบ้านหลังอื่น หากมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาทจะเสียภาษีร้อยละ 0.02 คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท จะชำระภาษีเพียง 100 บาท ทั้งนี้ บ้านหลังหลักจะได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท

3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น คือ ประกอบการพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม และ 4.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ใช้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ มูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 4 ล้านบาทจะเสียภาษีร้อยละ 0.3 คิดเป็นค่าภาษี 12,000 บาท จะชำระภาษีเพียง 1,200 บาท

ทั้งนี้ คาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียการจัดเก็บรายได้ จำนวน 39,420 ล้านบาท และส่งผลกระทบต่อรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศที่จะนำไปดำเนินการภารกิจในปีงบประมาณ 2563 ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

 

Cr: prachachat