การเคหะแห่งชาติประกาศ 4 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 พักชำระค่าเช่าซื้อ ปลอดค่าเช่าทั้งลูกค้าอาคารเช่า ร้านค้ารายย่อย และแผงตลาด รวมทั้งลดค่าเช่า 50% ผู้เช่าร้านค้ารายย่อยในพื้นที่พลาซ่า เช่าแผงตลาดกับผู้เช่าเหมาบริหาร 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 รวมถึงจัดหาพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติรองรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องกักตัว

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้การเคหะแห่งชาติออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 เช่น ถูกพักงาน ถูกเลิกจ้าง ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว ทำให้มีรายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงการชำระค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อที่อยู่อาศัย

ล่าสุด การเคหะฯ ออกมาตรการเยียวยา ประกอบด้วย 1.พักชำระค่าเช่าซื้อ 3 เดือน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเริ่มเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

2.ปลอดค่าเช่า 3 เดือน สำหรับลูกค้าอาคารเช่ารายย่อย รวมทั้งลูกค้าที่เช่าแผงตลาด และร้านค้ารายย่อย เริ่มเมษายน-มิถุนายน 2563 โดยลูกค้าเช่าซื้อและลูกค้าอาคารเช่าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 สามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ของการเคหะฯ

สำหรับผู้เช่ารายย่อยในอาคารเช่าเหมาต้องยื่นคำร้องผ่านผู้เช่าเหมาอาคาร ส่วนลูกค้าที่เช่าแผงตลาด และร้านค้ารายย่อยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ เนื่องจากการเคหะแห่งชาติจะปรับลดและปลอดค่าเช่าให้ทันที

3.ลดค่าเช่า 50% 3 เดือน ให้กับผู้เช่าร้านค้ารายย่อยในพื้นที่พลาซ่า หรือแผงตลาดที่ได้ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาบริหารพื้นที่กับการเคหะแห่งชาติ เริ่มเมษายน-มิถุนายน 2563

และ 4.จัดหาพื้นที่ของการเคหะฯ รองรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องกักตัว โดยดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะให้สิทธิแก่ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมาตรการที่ออกมาจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าทั่วประเทศได้เกือบ 100,000 ครอบครัว และจะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ต่อไป

SOURCE : www.prachachat.net/property/news-445732