ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการควบรวมบมจ. ทีโอทีกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม (แคท) ให้เป็น “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)” หรือ NT  ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้น 100%  ทั้งยังมีมติให้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบปฏิบัติ และมติ ครม. ที่บังคับใช้กับรัฐวิสาหกิจเป็นการทั่วไป ให้คงสิทธิสภาพในฐานะที่แปลงเป็นบริษัทมหาชนแล้ว หลังจากได้แปลงสภาพไปเมื่อปี 2542

ขณะที่เงินเดือนค่าจ้าง สวัสดิการให้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป รวมถึงการจัดซื้อแบบ G2G ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเช่นกัน

นับหนึ่งควบรวม “ทีโอที-แคท” ครม.เคาะให้เสร็จภายใน 6 เดือน พร้อมดันเข้าประมูล 5G

พร้อมมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยต้องควบรวมทั้ง 2 บริษัทให้แล้วเสร็จภายใน 6  เดือน

           นอกจากนั้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ NT ต่อไป กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาความเหมาะสมในประเด็นให้ NT เป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคง รวมถึงให้บริการสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  โดยให้รัฐสนับสนุนคลื่นความถี่ที่เหมาะสมเพื่อภารกิจดังกล่าว

           ทั้ง ครม. ยังมีมติเห็นชอบให้ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคมเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่สำหรับให้บริการ 5G ตามเงื่อนไขประกาศของ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง

           ขณะเดียวกันได้มีมติยกเลิก มติ ครม. เมื่อ  13 มิ.ย. 2560 ที่เห็นชอบให้ตั้งเป็น 2 บริษัทย่อย ได้แก่ NBN โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ กับ บริษัท NGDC บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต   และให้รับพนักงานที่ลาออกไปทำงานใน NBN และ NGDC กลับเข้าทำงานในหน่วยงานต้นสังกัดเดิม โดยให้ได้รับตำแหน่งและสวัสดิการเดิมในวันที่ลาออก และให้นับอายุงานต่อเนื่องได้

ขอบคุณข้อมูลจาก www.prachachat.net