คอร์รัปชันเป็นตัวทำลายประชาธิปไตย และนำไปสู่วงจรอุบาทว์ คอร์รัปชันบ่อนทำลายสถาบันประชาธิปไตย และเมื่อสถาบันมีความอ่อนแอ ก็ไม่สามารถจัดการกับคอร์รัปชันได้ " แพทริเซีย โมเรียรา ผู้อำนวยการทั่วไปของ TI (องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ Transparency International -- TI) ได้เคยกล่าวไว้

          ปัญหาการคอร์รัปชัน เป็นปัญหาที่ทุกๆประเทศทั่วโลกนั้นให้ความสนใจ และต้องการแก้ไข เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการทำงานของรัฐบาลแต่ละประเทศ และแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีของแต่ละประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศในการทำงานของรัฐบาลประเทศนั้นๆ

          ซึ่งจากข้อมูลของ องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้มีการจัดอันดับค่าความโปร่งใสของแต่ละประเทศหรือค่า CPI  (Corruption Perception Index) ในปี 2018 รวมกว่า 180 ประเทศ ทาง Terrabkk ได้นำเอา 10 ประเทศที่มีคะแนน CPI สูงที่สุดและน้อยที่สุดมาให้ได้พิจารณากัน

 

 

Source : https://www.transparency.org/cpi2018

 

          จากข้อมูลดังกล่าว ถ้าทาง Terrabkk ได้นำมาเปรียบเทียบกันใน ASEAN 10 ประเทศเพื่อนบ้านของเราสรุปว่าประเทศไทยเมื่อเทียบกับใน ASEAN 10 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 5 อยู่อันดับเดียวกับ Philippines มีคะแนน CPI score อยู่ที่ 36 คะแนน ประเทศที่มีค่าความโปร่งใสมากที่สุดใน ASEAN 10 ประเทศ คือ ประเทศ Singapore มีคะแนน CPI score อยู่ที่ 85 คะแนน และเป็นอันดับที่ 3 ของการจัดอันดับโลก ส่วนประเทศที่มีค่าความโปร่งใสน้อยที่สุดใน ASEAN 10 ประเทศ คือ Cambodia มีคะแนน CPI score อยู่ที่ 20 คะแนน และเป็นอันดับที่ 161 ของการจัดอันดับโลก

 

 

          ซึ่งจากข้อมูลเราจะเห็นว่า ค่าความโปร่งใสในอันดับโลก ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ อยู่ในโซนสีแดง จึงทำให้เรื่องความโปร่งใสเป็นเรื่องที่ทั้งรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนเองควรที่จะให้ความสนใจและเร่งแก้ไข เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในเวถีโลก สร้างสังคมที่ดีให้กับประเทศ และพร้อมกันนั้นควรปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ให้รู้จักกับความถูกต้อง ความโปร่งใสในการทำงา ซึ่งเราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า ในปี 2019 ประเทศไทยจะได้รับการจัดอันดับอยู่ที่เท่าไร และมีคะแนนอยู่ที่เท่าไร