ค้นหาข่าว

รฟท.เปิดร่างทีโออาร์50หัวรถจักรรอบใหม่ เผยราคากลาง6.5พันล้านดีเดย์9-23 เม.ย.นี้

ขนาดตัวอักษร:

ดีเดย์รฟท.ประกาศร่าง TOR โครงการซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า น้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่ 50 คัน รอบใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 6,562 ล้านบาท เริ่ม 9-23 เม.ย.62 ก่อนเร่งชงบอร์ดรฟท.

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าอยู่ระหว่างการประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)โครงการซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel Electric Locomotive) (รถจักรดีเซลไฟฟ้า AC - AC) น้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่ จำนวน 50 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 6,562 ล้านบาท

โดยรฟท.เริ่มเปิดรับฟังความเห็นตั้งแต่วันที่ 9 -23 เมษายนนี้พร้อมกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในรายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ อาทิ มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

นอกจากนั้นยังไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รฟท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำ การอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e -GP) ของกรมบัญชีกลาง ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e -GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี รายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

โดยรฟท.กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 915 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก รฟท. ให้ส่งมอบพัสดุ โดยการส่งมอบพัสดุจะแบ่งเป็นงวดๆ ดังนี้ งวดที่ 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คัน ภายใน 480 วัน งวดที่ 2 จำนวนที่เหลือ ภายใน 915 วัน

“เบื้องต้นนั้นกำหนดไว้ว่าผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 6.5 แสนบาท โดยในครั้งนี้เป็นการเปิดรับฟังความเห็นเป็นครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนดจะเร่งสรุปรายงานคณะกรรมการรฟท.เพื่อเร่งผลักดันเปิดประมูลโดยเร็วต่อไป”

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.thansettakij.com

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close