Juwai.com เว็บไซต์ซื้อ-ขายอสังหาฯอันดับหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากชาวจีนเผยข้อมูลปี61อสังหาฯไทยขึ้นแท่นได้รับความนิยมจากชาวจีนเป็นอันดับ1และเป็นอันดับ4ที่จีนเข้ามาลงทุนคิดเป็นมูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกรุงเทพฯยังมีพื้นที่น่าลงทุนอันดับแรก  ระบุเมกะโปรเจกต์ภาครัฐที่มีต่ อเนื่องสร้างความเชื่อมั่นศั กยภาพเศรษฐกิจระยะยาว  ด้านผู้บริหารTeC ชี้เหตุผลดึงจีนลงทุนในไทย ช่วยดันGDPโต และศึกษาโนว์ฮาวพัฒนาประเทศ ขณะที่นักวิจัยตลาดอสั งหาฯเผยพฤติกรรมการคนจีนเปลี่ ยนจากการทำตลาดหลายช่องทาง ส่งผลกระจายซื้อได้หลายทำเล

 

 

          นางแคร์รี่ ลอร์ ประธานกรรมการบ ริหาร และกรรมการบริษัท Juwai.c om เปิดเผยว่าข้อมูลจาก Juwai.c om ซึ่งเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่ งสำหรับชาวจีนในการค้นหาอสั งหาริมทรัพย์ต่างประเทศซึ่งเข้ าถึงผู้บริโภคประมาณ 3.1 ล้ านคนต่อเดือน มีจำนวนประกาศขายอสังหาริมทรั พย์มากกว่า 2 ล้านประกาศ  รองรับการใช้งานกว่า 90 ประเทศ  และจากข้อมูลในปี 2559-2560 พบว่ าประเทศไทยได้ถูกจัดอันดั บความนิยมในการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ของชาวจีนจากลำดับ 6 ในปี 2559 ลำดับ 3 ใ นปี 2560 และในปี 2561ที่ผ่านมา พบว่าเป็นครั้งแรกที่ตลาดอสั งหาริมทรัพย์ไทยได้รับความสนใจ จากผู้ซื้อชาวจีนเพิ่มขึ้นเป็ นอันดับ1 รองลงมาเป็ นชาวออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนนาดา อังกฤษ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ กรีซ ญี่ปุ่น และเยอรมนี ตามลำดับ          จากข้อมูลล่าสุดของปี 2561 ยังพบว่าประเทศที่ชาวจีนเข้าไปลงทุนมากที่สุดคือสหรั ฐอเมริกา คิดเป็นมูลค่า 30.4 พันล้ านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือฮ่องกง มูลค่า 16.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ, ออสเตรเลีย มูลค่า 14.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ,ไทยมูลค่า2.3 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ และมาเลเซียมูลค่า 2.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ          “ไทยเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นลำดับ 4 จากมูลค่าการลงทุน โดยกรุงเทพฯเป็นมหานครแถวหน้าของนักลงทุ นอสังหาริมทรัพย์แต่ปัจจุบันกรุงเทพฯ ประสบปัญหาเรื่ องมลภาวะทางอากาศที่เป็นพิษซึ่งผู้ซื้อชาวจีนคงไม่อยากเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปพบปั ญหาอากาศเสียเหมือนกับที่ เขาเผชิญอยู่และอีกปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนชาวจีนสนใจชื่ นชอบอสังหาฯไทยคือ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศไทยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้มีความเชื่อมั่นเรื่องศักยภาพเศรษฐกิจในระยะยาว” นางแคร์ รี่ กล่าว


          ทั้งนี้ จากข้อมูล Juwai.com พบว่าในช่วงที่ผ่านมานักลงทุนจากประเทศจีนและฮ่องกงได้มี การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทยจำนวน 15,000ยูนิตเป็นสัดส่วนถือครองตัวเลขกว่าครึ่งหนึ่งของนักลงทุนชาวต่ างชาติทั้งหมดที่ลงทุ นในประเทศไทย หากประเมินจากตัวเลขการซื้อ ชาวจีนและฮ่องกงจะเฉลี่ยราคาห้ องละ 5 ล้านบาทต่อยูนิต มูลค่าลงทุนรวมการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยรวมในปี 2561 เป็ นมูลค่า 75,000 ล้านบาท สำหรับพื้นที่นักลงทุนชาวจีนให้ ความสนใจในประเทศไทยที่จะลงทุนลำดับ 1 คือ กรุงเทพ รองลงมาคือ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต และสัตหีบ          “เราไม่เคยเห็นความต้องการของผู้ ซื้อชาวจีนต่ออสังหาริมทรัพย์ ไทยสูงขนาดนี้มาก่อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นภาพสะท้ อนให้เห็นว่าผู้พัฒนาธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์มีการพัฒนาผลิตภั ณฑ์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งมีวิสัยทัศน์ด้านการลงทุนและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับปัจจัยอื่นที่เป็นตัวผลักดันให้ผู้ซื้อชาวจีนที่ กำลังมองหาทำเลในต่างประเทศ  ให้ความสนใจประเทศไทยในเรื่ องราคาที่หลากหลายเมื่อเทียบเท่ ากับประเทศอื่นประกอบกับกฎระเบียบอันเคร่งครัดของกรุงปักกิ่ง และขาดความหลากหลายในโอกาสการลง ทุนภายในประเทศจีน”นางแคร์รี่ กล่าวในที่สุด


          ด้านนางสาวกุลธิรัตน์ ภควัชร์ ไกลเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร,Thailand e-Business Center (TeC) Project collaboration with Alibaba Business School เลขาธิการสมาคมดิจิทั ลไทย MD บริษัท จอยฟูลเนส จำกัดกล่าวว่าหากสามารถดำเนินธุรกิจในประเทศจีนให้ประสบผลสำเร็จได้จะเป็นใบเบิกในการดำเนินธุรกิจของตัวผู้ประกอบการเองและเหตุผลทำไมต้องเป็นประเทศจีน มาจากคำว่า ChinaC คือ Chance หากย้อนไปอดีตจี นจะเป็นประเทศที่ไม่น่าไปล้าหลังเป็นประเทศที่ Copycat และมี มลพิษทางอากาศ แต่ช่วงเวลา10 ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาหลายด้านปัจจุบันจีนเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี แรงงาน และมลพิษลดลงด้วยนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์H คือ Huge จีนเป็นประเทศแผ่ นดินใหญ่และมีจำนวนประชากรมาก ทำให้กำลังการซื้อและการขายมี มาก ทำให้เป็นเป้าหมายของอุตสาหกรรมI คือ Internet ระบบอินเตอร์เน็ ตมีการใช้งานจำนวน 731 ล้านคน และใช้ซื้อของออนไลน์จำนวน 448  ล้านคน  มูลค่ารวมการบริโภค 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมูลค่าซื้อขายออนไลน์ 759,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ          N คือ Network ได้พัฒนาระบบต่ างๆ รวมถึงระบบการค้าในรูปแบบ e-Com merce เพื่อให้ประชากรได้ใช้ งานอย่างหลากหลายและเข้าถึงสิ นค้าอย่างรวดเร็ว สำหรับแพลตฟอร์มที่นิยมใช้ ในการสั่งซื้อของคือ Taobao มี จำนวนผู้ใช้งาน 450 ล้านคน รองลงมา JD.com มีผู้ใช้งาน 850  ล้านคน และ Kaola มีผู้ใช้งาน 25 ล้ านคน รวมทั้งการจ่ายเงินผ่านระบบ E-p ayment ใน Alipay มีผู้ใช้งาน 3 50ล้านคน  WeChat Pay มีผู้ใช้งาน 850 ล้านคน ยังครอบคลุมไปถึงการขนส่งสินค้ าผ่านบริษัทต่างๆ จะเห็นได้ชัดว่า เครือข่ายของการซื้อขายของธุรกิ จในจีนเต็มวงจรและมีกลุ่มผู้ใช้ งาน และผู้ให้บริการเป็นจำนวนมาก          A คือ Advertising & Affiliate นอกจากการเจริญเติ บโตในประเทศตัวเองแล้ว จีนยังผลักดันธุรกิ จของตนกระจายไปยังประเทศต่างๆ โดยการเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิ จในแต่และประเทศ ส่งเสริมและช่วยเหลือทางธุรกิจ และเทคโนโลยี อาทิ การเข้ามาของ Alibaba ในประเทศไทย          ปริมาณสินค้าทั้งหมดของทุ กแพลตฟอร์มมีจำนวน 314,300 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 23.8% จากปีทีแล้ว Tmall  68% ของส่วนแบ่งการตลาด แต่แพลตฟอร์มอื่น ๆ กำลังกินส่วนแบ่งการตลาด แพลตฟอร์มใหม่ในการเข้าร่ วมความนิยม e-Commerce นี้คือ P induoduo โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 3.0%  ผู้เล่นรายใหญ่อันดับสองของ JD .COM ก็มีปีที่ทำลายสถิติเช่นกั น GMV สูงถึง 159.8 พันล้านหยวน เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 17.3%          “นี่คือเหตุผลทั้งหมดที่ ไทยควรผลักดันให้ทำธุรกิ จในประเทศจีน สิ่งที่ไทยจะได้รั บประโยชน์ในเรื่องของการ ผลักดัน GDP ของประเทศไทย และ เรื่องของการลดต้นทุนในการผลิ ตสินค้าแต่ได้คุณภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งยังได้โอกาสในศึ กษาเทคโนโลยีจากจีนเพื่อนำมาพั ฒนาประเทศไทยต่อไปโดย TeC สามารถให้การปรึ กษาในการทำธุรกิจที่จีน โดยเริ่มต้นตั้งแต่ขั้ นการทำเอกสาร รวมถึงวิธีการทำธุรกิจในจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมมากจากชาวจีน และหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด คงไม่มีใครไม่รู้จัก Wechat ที่ ยอดผู้ใช้ในปัจจุบันถือว่ามีอั ตราการเติบโตก้าวกระโดดไปอย่ างมาก จาก ปี 2554 ที่มีผู้ใช้งานเพียง 50  ล้านคน และในปี 2560 มีสูงถึง 963 ล้านคน โดยใช้ระยะเวลาแค่ 6 ปีเท่านั้ น” นางสาวกุลธิรัตน์ กล่าว          ขณะนายสุรเชษฐ  กองชีพ นักวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่าก่อนหน้านี้ผู้ซื้อชาวจีนอาจจะเลือกซื้อคอนโดมิเนี ยมในประเทศไทยกระจายไปตามทำเลที่คุ้นเคยหรือว่าตามทำเลที่มีคนจีนอาศัยอยู่มากเช่น รัชดาภิเษก ซึ่งไม่ไกลจากสถานฑูตจีน รวมไปถึงพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าบี ทีเอส รถไฟฟ้า MRT  ที่สามารถทำให้เดิ นทางได้สะดวก แต่ในระยะหลังพบว่าการเลื อกทำเลในการซื้อคอนโดมิเนี ยมของคนจีนเปลี่ยนไป โดยเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือปัจจั ยที่เข้ามาเพิ่มความน่าสนใจให้ นักลงทุนชาวจีน อาทิ1) ผู้ประกอบการที่มีการประชาสัมพั นธ์เข้าถึงนักลงทุนชาวจี นโดยตรงมากขึ้น ส่งผลให้หลายโครงการที่อยู่ นอกพื้นที่ที่ชาวจีนเคยสนใจได้ รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุ นชาวจีนมากขึ้น

2) นายหน้าทั้งไทยและจีนที่มี การนำหลายโครงการไปเสนอขายทั้ งในประเทศไทยและที่ประเทศจี นโดยตรง สร้างความรู้จักและคุ้ นเคยทำเลอื่นๆ ให้กับนักลงทุนชาวจีนมากขึ้น

3) ผู้ประกอบการชาวจีนมีส่ วนในการผลักดันหลายๆ พื้นที่ให้เป็นที่รู้จักของคนจี นด้วยเช่นกัน

4) ระบบออนไลน์ที่แข็งแกร่ งของประเทศจีนเป็นอีกปัจจัยที่ เพิ่มการรับรู้ให้กับผู้ซื้ อชาวจีนโดยตรง เนื่องจากสามารถค้นหาหรื อทำความรู้จักแต่ละทำเลของกรุ งเทพฯ ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงมีหลายเว็บไซต์ ของนายหน้าอสังหาฯทั้งไทยและจีนที่ให้ความรู้เรื่องของภาวะการณ์ของตลาดคอนโดมิเนียมในปัจจุบันในแต่ละทำเลหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ ต่อการซื้อ-ขายคอนโดมิเนี ยมในประเทศไทย

 

          ดังนั้นทำให้ในอนาคตเชื่อได้ เลยว่าผู้ซื้อคนจีนจะกระจายไปทุกพื้นที่ทุกทำเลของกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ในจังหวัดท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงพัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย หัวหิน กระบี่ เท่านั้น คาดการณ์ทำเลใหม่ ในอนาคตอาจจะไปถึงหัวเมืองรองของแต่ละภูมิภาคก็เป็นไปได้          “การขยายตัวของกลุ่มผู้ซื้อชาวจีนในอนาคตอาจจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเป็นตัวแปร เช่น สงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกา ที่อาจจะมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศจีนการลดลงของค่าเงินหยวนมาตรการการควบคุมของรัฐบาลจีน และความเข้มงวดของรัฐบาลไทย เป็นต้นแต่สุดท้ายแล้วคนจีนจะยังคงสนใจมาเที่ยวประเทศไทยและซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแม้ว่าปัจจุบันนี้อาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างจากทั้งฝั่งไทยเองและฝั่งประเทศจีน”นายสุรเชษฐ กล่าวในที่สุด

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.thansettakij.com