นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล“สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2561 สาขานักธุรกิจการตลาดและพัฒนาสังคม ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล ในฐานะที่เป็นสตรีตัวอย่างที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งทางด้านสังคมและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลอื่นต่อไป

รางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่สตรีไทยและต่างชาติ พร้อมยกสถานภาพของสตรีที่ประกอบอาชีพในด้านต่างๆ ทุกระดับให้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง และใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งระดับประเทศชาติและระดับโลก

ขอบคุณข้อมูลจาก www.psh.co.th