ค้นหาข่าว

ยอดจ่าย ภาษีสรรพากร 77 จังหวัด ปี2559

facebook twitter IG google plus
FONT SIZE:

        TerraBKK Research พบตัวเลขสถิติน่าสนใจ “ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร 77 จังหวัด ปี 2559 จาก กรมสรรพากร พบว่า จำนวนเงินจัดเก็บเงินภาษีสรรพากรประเทศไทย มีค่าเฉลี่ย 1,757 ล้านบาทต่อปี ลดลง 1.65 %จากปี 2558 (1,729 ล้านบาทต่อปี ) โดยจัดเก็บ ภาษีสรรพากร ในพื้นที่ กทม. 1.139 ล้านล้านบาทต่อปี สูงที่สุดในประเทศไทย และ จัดเก็บ ภาษีสรรพากร ในจังหวัด แม่ฮ่องสอน 253 ล้านบาทต่อปี น้อยที่สุดในประเทศไทย โดยจะขอแสดงข้อมูลผลจัดเก็บภาษีเป็นรายจังหวัด พร้อมอธิบายประเภทภาษีภายใต้ภาระหน้าที่ของกรมสรรพากร รายละเอียดดังนี้

ระดับภาษีสรรพากรมากกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปี
         รวม 14 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีการจัดเก็บภาษีสรรพากรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ 1.139 ล้านล้านบาทต่อปี รองลงมาเป็น ชลบุรี 129,369 ล้านบาทต่อปี และ สมุทรปราการ 93,393 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ ระยอง, นนทบุรี, ปทุมธานี , อยุธยา ,สมุทรสาคร ,ฉะเชิงเทรา, สงขลา , นครปฐม , ภูเก็ต , เชียงใหม่ และ สระบุรี

 ระดับภาษีสรรพากร 1 -10 พันล้านบาทต่อปี

             รวม 40 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีการจัดเก็บภาษีสรรพากรสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่ นครราชสีมา 9,313 ล้านบาทต่อปี, ปราจีนบุรี 7,350 ล้านบาทต่อปี และ ขอนแก่น 7,234 ล้านบาทต่อปี และจัดเก็บน้อยที่สุดในกลุ่ม คือ ตาก 1,161 ล้านบาทต่อปี

 

 ระดับภาษีสรรพากรน้อยกว่า 1 พันล้านบาทต่อปี
           รวม 23 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีการจัดเก็บภาษีสรรพากรสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่ เลย 997 ล้านบาทต่อปี ,
สุโขทัย 908 ล้านบาทต่อปี และพิจิตร 881 ล้านบาทต่อปี และจัดเก็บน้อยที่สุดในประเทศไทย คือ แม่ฮ่องสอน 253 ล้านบาทต่อปี

 

กรมสรรพากร มีอำนาจตามประมวลรัษฎากร ในการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ เพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาลนำมาใช้พัฒนาประเทศ สำหรับ ประเภทภาษีจัดเก็บภายใต้หน้าที่กรมสรรพากร จะแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก รายละเอียดดังนี้

  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
   เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป จัดเก็บเป็นรายปี จากฐานรายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ซึ่งผู้มีรายได้จะยื่นแบบเสียภาษีภายใน มกราคม-มีนาคมของปีถัดไป บางกรณีสามารถยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปีได้ เพื่อบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระและเงินได้ และบางกรณี ก็เป็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อทยอยการชำระภาษีเช่นกัน บุคคลเข้าข่ายภาษีประเภทนี้ ได้แก่ บุคคลธรรมดา ,ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ,ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี และ กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
   เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งเข้าข่ายเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย ,กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางค้า หรือหากำไร เช่น องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ รวมทั้ง กิจการร่วมค้า (Joint Venture) , มูลนิธิหรือสมาคม เป็นต้น
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
   เป็นภาษีที่เก็บจากผู้ขายสินค้าในประเทศ การให้บริการในประเทศ และการนำเข้าสินค้า ที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะจ่ายภาษีเมื่อภาษีขายมากกว่าด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือน
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
   เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่าง เช่น ธนาคาร , โรงรับจำนำ ,ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร เป็นต้น
  • อากรแสตมป์
   เป็นภาษีอากรที่จัดเก็บจากการทำตราสาร การลงลายมือชื่อในตราสารนั้นๆ เช่น ตราสารเช่าที่กับโรงเรือน, เช่าซื้อทรัพย์สิน ,จ้างทำของ ,กู้ยืมเงิน เป็นต้น --เทอร์ร่า บีเคเค
ข้อมูลอ้างอิง : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรรายปี กรมสรรพากร

 

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close