ค้นหาข่าว

TREA TALKS Real Estate 2017 - Future Thailand: ประเทศไทย 4.0 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ต้องทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง”

23/05/2017 อ่าน 20,777 คน

ขนาดตัวอักษร:

“ TREA TALKS Real Estate 2017 - Future Thailand: ประเทศไทย 4.0 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ต้องทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง”

หลายคนกำลังตั้งคำถามว่า เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย แม้เราจะก้าวหน้าในการพัฒนาทางเศรษฐกิจไปกว่าเดิม แต่สังคมเราก็ยังมีปัญหาอีกมากที่ถูกละเลย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREA) จึงตั้งใจจัดงานสัมมนาใหญ่ในรูปแบบ Creative Talk ขึ้นเพื่อนำเสนอไอเดีย เรื่องราวและส่งต่อแนวคิดดีๆที่จะบันดาลใจ ผู้คนให้สร้างการเเปลี่ยนแปลงได้

โดยภายในงานออกแบบดีไซน์เพื่อให้เกิด บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อให้เกิดไอเดียนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม

ภายในงานพบกับทอล์คเนื้อหา 3 หัวข้อหลัก

1.Local Empowerment

พลังของคนท้องถิ่นที่ลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างให้กับภูมิภาคของตน อาทิ เครือข่ายการพัฒนาเมือง ที่จะเริ่มต้นสร้างระบบขนส่งมวลชนและสาธารณูปโภค การพัฒนาเมืองสีเขียว โดยไม่รอภาครัฐอีกต่อไป

2.Thailand Disruption

การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาเมืองและการยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนให้สะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี

3.Thailand’s Past Present and Future

บทเรียนจากอดีตและบทบาทของธุรกิจต่อการพัฒนาเมือง ผ่านการแก้ปัญหาสังคม อาทิ ความยากจน บ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อย ธุรกิจเกื้อกูลชุมชมและนวัตกรรมในการพัฒนาเมืองเพื่อเกื้อกูลคนในสังคมอย่างยั่งยืน

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ร่วมงาน TREA TALKS 2017 ได้รับสิทธิ์ร่วม Charity Concert "NUVO" ในเวลา 20.00 น. 

 

มาร่วมกันหาคำตอบว่า ประเทศไทย 4.0 : ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พบกับ Speakers มากมาย ที่จะมาแบ่งปันไอเดียการพัฒนาเมืองไทยในมิติต่างๆร่วมกัน กับ TREA TALKS Real Estate 2017

เปิดตัวสปีกเกอร์ส่วนหนึ่งที่จะขึ้นเวที TREA TALKS Real Estate 2017 “TREA TALKS Real Future Thailand: ประเทศไทย 4.0 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ต้องทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง” ปีนี้ พบกับ...

สถานที่ Center Point Studio 1-3 ซอยลาซาล ( BTS แบริ่ง ) กำหนดการ

 • วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
 • 8.00-9.00 : ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 • 9.15-9.30 : ประธานกล่าวเปิดงาน

SESSION 1 LOCAL EMPOWERMENT - ภูมิภาคก้าวเดิน

 • 09.30-09.50 Speaker 1 : คุณธีรภัทร เจริญสุข - คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์มติชน

เมื่อนึกถึงคำว่า "ต่างจังหวัด" คุณมีภาพในหัวไว้อย่างไร? สังคมต่างจังหวัดในอดีตจนถึงปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และอนาคตจะไปในทิศทางใด เป็นคำถามที่หลายคนต้องการหาคำตอบ

คุณธีรภัทร เจริญสุข นักเขียน นักแปล ผู้ที่มีสำมะโนครัวอยู่ที่จังหวัดชายโขง จะพาเราไปดูว่า ภาพของสังคมต่างจังหวัด นั้นเหมือนหรือแตกต่างจากภาพในหัวของคนเมืองโดยทั่วไป และอะไรคือช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท

เราจะมาฉายภาพอดีตของต่างจังหวัด ทั้งในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คน เพื่อเฝ้ามองและทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังจะฉายภาพของความเชื่อมโยงที่มีต่อภูมิภาค ไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เห็นถึงทิศทางที่จะก้าวเดินไปในอนาคต

เพราะแนวโน้มของประเทศไทย ไม่ใช่การรอส่วนกลางอีกต่อไป แต่คือการเติบโตด้วยตนเอง จากรากฐานของตนเองต่างหาก

 • 09.50-10.10 Speaker 2 : คุณบุญ ยงสกุล - บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

เราตั้งเป้าร่วมกันพัฒนาภูเก็ตสู่ “ภูเก็ตเมืองสีเขียว" ด้วยนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีคุณภาพร่วมกับรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งปรับเปลี่ยนระบบการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดมลพิษ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุจากการจราจรและปัญหาการจราจร พร้อมสร้างประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูเก็ตให้มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริง

การพัฒนาเมืองในอนาคต ไม่ใช่เพียงการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ แต่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย คุณบุญ ยงสกุล จะมาเล่าไอเดีย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นกระบวนการออกแบบแผนการพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาไปสู่เมืองต้นแบบ “ภูเก็ตเมืองสีเขียว”

 • 10.10-10.30 Speaker 3 : คุณยศพล บุญสม - บริษัท ฉมา โซเอน จำกัด / friends of the river

เมืองที่ดีจึงไม่ใช่เพียงการพัฒนาเมือง แต่ต้องพัฒนาพื้นที่สาธารณะในหลายรูปแบบเพื่อสอดคล้องกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตรงจุด

คุณยศพล บุญสมเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Friends of the River (FOR) พื้นที่ในการระดมความคิดเห็นกับทุกๆเสียงในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมือง เผยแพร่ความรู้ของการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำอย่างยั่งยืนและเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารระหว่างชุมชนกับทางภาครัฐ (FOR)เชื่อว่าเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามทักษะความสามารถที่ตนเองมีอยู่ จุดสำคัญอยู่ที่การเริ่มต้นที่จะทำและจะะต้องร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน เพราะเมืองประกอบด้วยผู้คน ความหลากหลายของผู้คน วิถีชีวิต และวัฒนธรรม เมืองจึงไม่ใช่เพียงของใครคนหนึ่ง แต่เป็นของทุกคน ทุกคนจึงมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการออกแบบเมืองร่วมกัน

 • 10.30-10.50 Coffee Break

SESSION 2 THAILAND DISRUPTION - คิดต่าง สร้างสรรค์

 • 10.50-11.10 น. Speaker 4 : คุณวิภาวี คุณาวชยานนท์ - Design for Disasters

งานวิจัยหลายชิ้นบอกว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเกิดภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมหนักและแผ่นดินไหว คำถาม คือ จะเกิดอะไรขึ้นหากเราน้ำท่วมหนักซ้ำอีกครั้งเหมือนปี 2554 เกิดสึนามิซ้ำอีกครั้งในชายฝั่งอันดามัน และสมมตว่ากรุงเทพฯเกิดแผ่นดินไหว 7 ริกเตอร์ เรามีแผนรับมือกับเมืองที่เราอาศัยอยู่อย่างไรบ้าง

คุณวิภาวี คุณาวิชยานนท์เป็นผู้ก่อตั้ง Design for Disastersเป็นการรวมกลุ่มกันระหว่างคณาจารย์ สถาปนิก นักออกแบบ ศิลปิน และบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพที่เล็งเห็นว่าการออกแบบจะช่วยป้องกันและบรรเทาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติได้ ทางกลุ่มได้ร่วมกันวิจัย ออกแบบ และบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและฝีมือของมนุษย์ ตลอดจนทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามในสังคม โดยยึดหลักกระบวนการทางการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ โดยไม่แสวงหาผลกำไร

พบกับทอล์คที่จะพาเราทุกคนร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมในการออกแบบเมืองเพื่อเตรียมป้องกันและหาทางรับมือภัยพิบัติในหลากหลายรูปแบบร่วมกัน

 • 11.10-11.30 Speaker 5 : คุณไผท ผดุงถิ่น - Builk Asia

Startup, Appications, Tech Disrupt, VR, AI และBig Data แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้คืออะไร แล้วเทคโนโลยีแบบไหนกันแน่ ที่จะมาช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์

คุณไผทจะมาเปิดเผยเทรนด์โลกในปัจจุบัน นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามามีส่วนช่วยในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ไทย อาทิ โปรแกรมที่เราสามารถออกแบบตึก คอนโด สะพานพร้อมขึ้นรูปโมเดลได้เป็นร้อยแบบในคืนเดียว โดรนที่สามารถถ่ายภาพกองเหล็ก ทราย ปูน พร้อมคำนวนปริมาณที่ต้องใช้รถบรรทุกขนส่งได้อย่างรวดเร็ว แอพพิเคชั่นที่ช่วยคำนวนค่าต้นทุน ปริมาณคนที่จำเป็นต้องใช้ในพื้นที่การก่อสร้างรับเหมาได้อย่างแม่นยำ

ถึงเวลาแล้วหรือยัง? ที่เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาแก้ปัญหาเดิมๆในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ถ้าถึงเวลาแล้ว เตรียมตัวมา Disrupt ปัญหาเดิม ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อก้าวไปสู่ความหวังใหม่ไปด้วยกัน

 • 11.30-11.50 Speaker 6 : คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ - One Again Hostel

เป็นไปได้ไหม? หากเราจะทำธุรกิจที่ทำกำไรและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุมชนในพื้นที่โดยรอบของธุรกิจเราไปพร้อมๆกัน

คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ ผู้ก่อตั้ง Once Again Hostel โฮสเทลสุดฮิปในเกาะรัตนโกสินทร์ จะมาชวนเราไปทำความรู้จักกับ “Inclusive Business” ธุรกิจเกื้อกูลสังคมหรือธุรกิจแบบมีส่วนร่วม โมเดลธุรกิจในอนาคตที่ไม่ใช่เพียงทำกำไร แต่ยังมีส่วนช่วยในการกระจายรายได้ให้ชุมชนผ่านการใช้ทรัพยากรในชุมชน ร้านค้าโชห่วย ร้านอาหาร และการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนที่นำเรื่องราวประวัติศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของชุมชนดั้งเดิมมาเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาพักที่โฮสเทลและซึมซับเรื่องราวในอดีตของเกาะรัตนโกสินทร์

การทำธุรกิจเกื้อกูลสังคมจึงมีส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาเมืองผ่านการรักษามรดกวัฒนธรรมและทำให้ชุมชนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง มาพบคำตอบและวิธีการทำธุรกิจแบบใหม่ที่ยังทำกำไรและมีส่วนช่วยในการสร้างเศรษฐกิจเมืองให้เติบโตขึ้นไปพร้อมๆกัน

 • 11.50-12.10 Speaker 7 : Masaki Sox KONNO - Managing Director, Asia Pacific South Dassault Systèmes

ในหัวข้อ : "How technology will affect future cities” จะดีแค่ไหน หากมีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สามารถมาช่วยเราในการออกแบบเมือง และวางแผนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ?

มาซากิ ผู้บริหารหนุ่มบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ จะมาเล่าให้ฟังถึงการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเมืองที่ประสบความสำเร็จอย่างสิงคโปร์ เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

หมายเหตุ : ทอล์กเป็นภาษาอังกฤษ (His talk will be in English language)

 • 2.10-13.30 Lunch Break

SESSION 3 PAST, PRESENT & FUTURE - เหลียวอดีต มองอนาคต

 • 13.30-13.50 Speaker 8 : คุณชานนท์ เรืองกฤติยา - อนันดา ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เบื้องหลังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ใครจะรู้บ้างว่าความเจ็บปวดจากวิกฤติเศรษฐกิจในอดีต ได้สอนอะไรเราบ้าง

คุณโก้ ซีอีโอหนุ่ม ผู้เนรมิตรโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มากมาย จะพาเราย้อนเวลาไปในช่วงก่อนเขาและครอบครัวจะถูกมรสุมวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ซัดกระหน่ำ เหตุการณ์ในช่วงนั้นเป็นอย่างไรบ้าง และอะไรเป็นบทเรียนที่ทำให้เขากลับมาฟื้นฟูธุรกิจ จนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังมีมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งเทรนด์วิถีชีวิตของคนเมือง ไปจนถึงแนวคิดการ Transform ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม

เราจะได้เห็นว่า การเรียนรู้จากอดีตนั้น ส่งผลต่อปัจจุบันและอนาคตของเราอย่างไร เพื่อตอบโจทย์ที่ว่า ประเทศไทยจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร โดยไม่ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

 • 13.50-14.10 Speaker 9 : ผศ.ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ - ภาควิชาเคหการ จุฬาฯ

นอกจาก อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโลก หนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ คือ ที่อยู่อาศัย ขณะที่เมืองขยายตัวเติบโตขึ้น ขนาดสถานที่ที่เราอยู่อาศัยกลับเล็กลง บ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ดีในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร

อาจารย์กุณฑลทิพย จะพาเราไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงเรื่องปัญหาที่อยู่อาศัยของคนไทย และนำเสนอถึงทางเลือกอื่นในการออกแบบบ้าน บรรยากาศที่อยู่อาศัย พื้นที่สาธารณะและสภาพแวดล้อมของเมืองสมัยใหม่ที่จะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ขึ้น

เพราะบ้านไม่ใช่เพียงที่อยู่อาศัย แต่คือพื้นที่ของการสร้างวัฒนธรรม การส่งต่อวิถีชีวิต การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมในบริเวณรอบบ้าน การพัฒนาที่อยุ่อาศัยของเมืองจึงเป็นอีกส่วนสำคัญ ที่ควรรีบพัฒนาให้สอดรับกับอนาคตที่จะมาถึง

 • 14.10-14.30 Speaker 10 : คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ - บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อเรามองเห็นแต่ปัญหา หลายครั้งก็ทำให้รู้สึกสิ้นหวังหรือมองไม่เห็นอนาคต แล้วอะไรคือความหวังหรืออนาคตของประเทศไทยยุค 4.0 กันแน่

คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ “อดีตรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี" นักบริหาร ผู้ฉายภาพอนาคตประเทศไทยผ่านการเชื่อมโยงระบบคมนาคม จะมาพูดถึงเทรนด์ของเมือง ผ่านการจัดการข้อมูล (Big Data) ที่จะช่วยให้เราเห็นภาพว่า เมื่อการพัฒนาเมืองและระบบขนส่งมวลชนเกิดขึ้นเป็นเครือข่ายที่สมบูรณ์แล้ว มิติของเมือง ธุรกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนจะเปลี่ยนไปอย่างไร

 • 14.30-15.00 Coffee Break

SESSION 4 GROUP TALK : FUTURE THAILAND : 4.0

 • 15.00-16.30 การเสวนา อนาคตประเทศไทย 4.0
 • ร่วมเสวนาโดย คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ - กรรมการผู้จัดการ บลจ.ซี แอล เอส เอ
 • คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง (ขอนแก่นพัฒนาเมือง)
 • ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ - ผอ. สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 • ดำเนินรายการโดย คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์

(เสวนา 45 นาที ถามตอบ 20-30 นาที)

 • 16.30-17.00    พิธีปิด / ถ่ายภาพร่วมกัน
 • 18.30-21.00    TREA Party (เฉพาะสมาชิก)

 • ผู้ดำเนินรายการ สุภิญญา รูปขำดีผู้ประกาศข่าว สถานี TNN 24

ประเทศไทย 4.0 คืออะไรกันแน่?

คนไทยในอนาคตจะอยู่อาศัยกันแบบไหน?

ทำไมโมเดลบริษัทพัฒนาเมืองจึงขยายมากขึ้น เป็นความหวังหรือแค่กระแส?

อะไรคือกลไกพัฒนา ที่จะเคารพความหลากหลายของสังคม?

ทำอย่างไร คนรุ่นใหม่ จะมี Disruptive Thinking?

มาพูดคุยคำถาม เกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทย ในช่วง Group Talk ในงาน TREA Talks Real Estate 2017 พบกับ

Thinker คุณปริญญ์ พินิชภักดิ์ นักคิดผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจไทย

Change Maker คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย นักสร้างการเปลี่ยนแปลง ผู้ปลุกกระแสการพัฒนาเมือง และ

Innovator ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00 - 18.00 น. เซ็นเตอร์พ้อยท์ สตูดิโอ กรุงเทพฯ

 

 TREA Present Real Estate Talk 2017 เปิดขายบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้ สามารถลงทะเบียนซื้อบัตรได้ที่ : https://www.eventpop.me/e/1889-trea-talks-real-estate-2017 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 084-360-0438,084-360-0439 และ 092-486-2992

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thairealestate.org

อ่านเพิ่มเติมจาก Recommended ประชาสัมพันธ์และโปรโมชั่นพิเศษ

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close