ค้นหาข่าว

รวม 12 กองทุนรวม RMF ผลตอบแทนดีที่สุด 5 ปี

facebook twitter IG google plus
FONT SIZE:

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ( Retirement Mutual Fund :RMF ) คือ กองทุนรวมที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ ช่วยประชาชนออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ คล้ายเคียงกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญนั้นเอง กองทุน RMF จะมีนโยบายการลงทุนหลากหลาย ตามระดับการลงทุนสินทรัพย์ความเสี่ยงสูง-ต่ำ เช่น พัทธบัตร ,ตราสารหนี้, หุ้น เป็นต้น นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนกองทุน RMF ตามระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้

โดยปกติแล้ว กองทุนรวม RMF เป็น ประเภทกองทุนรวมไม่จ่ายปันผล เมื่อลงทุนปีแรกแล้ว จะถูกบังคับให้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี ติดต่อกัน จนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ แลม่น้อยกว่า 5 ปี เช่น ลงทุนครั้งแรกอายุ 51 ปี จำเป็นต้นต้องถือครองหน่วยลงทุนไปจนอายุ 56 ปี ( = 51+5 ปี) เป็นต้น นั้นหมายความว่า ผู้ลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี แลไม่น้อยกว่า 5 ปี โดย เงินลงทุนขั้นต่ำถูกกำหนดที่ 3% ของเงินได้ หรือ 5,000 บาท ทั้งนี้ หากไม่ทำตามเงื่อนไข เช่น จำนวนเงินลงทุนน้อยกว่าขั้นต่ำ , ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนอายุ 55ปี หรือก่อน5ปี , เว้นการลงทุนRMFเกิน1 ปี เป็น ต้น จะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นไป 5 ปีย้อนหลังและต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (กรณีลงทุนไม่ถึง 5 ปี) TerraBKK Research คัดเลือกกองทุนรวม RMF ตามการจัดอันดับของ Morningstar Thailand ว่า 12 อันดับแรก กองทุนที่มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงาน 5 ปีผ่านมาสูงสุด จะเป็นกองใดบ้าง รายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ : “Morningstar rating” เป็นการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหลังปรับค่าความเสี่ยงและปัจจัยด้านการบัญชีเกี่ยวข้องทั้งหมดของแต่ละกองทุน เทียบกับภาพรวมกลุ่มกองทุนที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยแบ่งRating ตามเกณฑ์ ดังนี้

  • กองทุนรวมที่มีผลดำเนินงานสูงสุด 10% แรกของกลุ่ม จะได้รับดาว 5 ดวง
  • กองทุนรวมที่มีผลดำเนินงานเกณฑ์ 22.5% ถัดมาของกลุ่ม จะได้รับดาว 4 ดวง
  • กองทุนรวมที่มีผลดำเนินงานเกณฑ์ 35% ถัดมาของกลุ่ม จะได้รับดาว 3 ดวง
  • กองทุนรวมที่มีผลดำเนินงานเกณฑ์ 22.5% ถัดมาของกลุ่ม จะได้รับดาว 2 ดวง
  • กองทุนรวมที่มีผลดำเนินงานต่ำสุด 10% ท้ายของกลุ่ม จะได้รับดาว 1 ดวง --เทอร์ร่า บีเคเค

หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนรวม RMF ณ พฤศจิกายน 2559 จาก MorningstarThailand

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close