ค้นหาข่าว

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) เริ่มซื้อขาย 8 ก.ค.นี้

ขนาดตัวอักษร:

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) พร้อมซื้อขายใน ตลท. 8 ก.ค. นับเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองที่ 5 ที่เข้าจดทะเบียนในปีนี้ นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 โดย PPF ได้เสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 12 - 20 มิถุนายน 2557 จำนวน 224.51 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 2,245.10 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน PPF ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินค้ารวม 90 ยูนิต และพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยรับโอนกรรมสิทธิ์จากบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ เป็นจุดศูนย์กลางกระจายสินค้าทางบก มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เป็นกลุ่มผู้เช่าหลัก พัฒนาและบริหารโครงการโดยบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ากว่า 18 ปี นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด ในฐานะผู้ให้สัญญา ตกลงจะรับประกันการมีผู้เช่าสำหรับพื้นที่เช่าที่ว่าง โดยจะเช่าทรัพย์สินที่ไม่มีผู้เช่านับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีบุคคลภายนอกเข้าทำสัญญาเช่ากับกองทุน เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน PPF เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ และมีลักษณะโครงการแบบระบุเฉพาะเจาะจง มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่า 90 % ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี หลัง IPO ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของ PPF 3 ลำดับแรก ได้แก่ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ถือหน่วยลงทุน 30.00% บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยลงทุน 8.91% และ สำนักงานประกันสังคม ถือหน่วยลงทุน 8.91% ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close