X Close

หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker of Thailand)

  17 July - 19 July 2020

  09:00 - 17:00 น.

  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ณ อาคาร 3 ชั้น 10 ห้อง 03 (31003)

หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker of Thailand)

เปิดรับสมัครอบรมแล้ว... !!!! หลักสูตรอบรม

ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker of Thailand)

จัดโดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สามารถสมัครสอบบัตรตัวแทนนายหน้ากับสมาคมฯได้

ระยะเวลา: อบรม 3 วัน วันศุกร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 .- 17.00 .

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

วัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เข้าอบรม ให้เข้าใจและตระหนักถึง จรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในขอบเขตและขั้นตอนการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ

เนื้อหาหลักสูตร / หัวข้อบรรยาย

แนวทางเข้าสู่ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (2 ..)

ความรู้เข้าสู่มาตรฐานอาชีพนายหน้าของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (1.30 ชม.)

ความรู้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา16 (4) (1.30 ชม.)

ความรู้ในการประเมินอสังหาริมทรัพย์สำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (2 ชม.)

การวางรูปบัญชีและภาษีสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (1.30 ชม.)

ความรู้กฎหมายทั่วไป.เอกสารสิทธิ์ นิติกรรมและ สัญญา )สำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์( 1.30 ชม.)

เทคนิคการหาทรัพย์และการบริหารพื้นที่การขาย(Exclusive Listing & Farming) (2 ชม.)

การขายทรัพย์ให้ลูกค้าต่างชาติ (ข้อกฎหมาย เงื่อนไขละการทำสัญญาฯลฯ) (1.30 ชม.)

เทคนิคการขาย Super Agent คิดได้ ขายเป็น (2 ชม.)

Agent Business Creation (ABC Model) โมเดลธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (1.30 ชม.)

Broker Start Up กรณีศึกษาและแนวทางการลงมือปฏิบัติงานจริง (2 ชม.)

จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (1 ชม.)

 

วิทยากร

ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงด้านธุรกิจ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

การวัดและประเมินผล

1.การทดสอบหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

2.การประเมินผลการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียนอบรม

ราคา 8,000 บาท ลด 10 % เหลือเพียงท่านละ 7,200 บาท (รวมอาหารกลางวันและเบรค)

*ผู้เข้าอบรมได้สิทธิ์เข้ารับการประเมินมาตรคุณวุฒิวิชาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลังจากจบการอบรม

ลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ที่นี่ Line ID: treba

โทร.098-5501244

https://youtu.be/eJ59P84gq-g

ลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ที่นี่ Line ID: treba

 

 

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

THAI REAL ESTATE BROKER ASSOCIATION

โทรศัพท์ : 02-320-2777 ต่อ 1322

มือถือ : 091-776-8887 (สุภารัตน์

E-mail : treba@treba.or.th

Web : www.treba.or.th

Line : @treba

อ่านเนื้อหาเพิ่ม : หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker of Thailand)

กำหนดการ

Fast Track Broker II (FTB II)

หลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker of Thailand)

ชื่อย่อ “PRBT”

วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

08.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร

08.30 น. แนวทางเข้าสู่ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดย คุณประวิทย์ อนุศิริ (นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย)

10.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง

10.45 น. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสาหรับนายหน้าตามมาตรา 16(4) โดย คุณวิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล (Director of Policy Development Sector Anti-Money Laundering Office)

12.15 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ความรู้ในการประเมินอสังหาริมทรัพย์สาหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดย คุณแคล้ว ทองสม (อดีตผู้อานวยการสานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์)

15.00 น. พัก รับประทานอาหารว่าง

15.15 น. การขายทรัพย์ให้ลูกค้าต่างชาติ (ข้อกฎหมาย เงื่อนไขละการทาสัญญา ฯลฯ) โดย คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ์ (ที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย)

17.00 น. ปิดการอบรม วันที่ 1

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

08.30 น. NLP For Real Estate Sales โดย คุณจันทร์จิรา กาญจนกรทอง (โค๊ชเจน) (ที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย) (Bussiness Sale Coach & CEO Accom Asia)

10.00 น. พัก รับประทานอาหารว่าง

10.15 น. เทคนิคการขาย Super Agent คิดได้ ขายเป็น โดย คุณดาวรัชช์ ปรีชาธรรม (Professional Sales Trainer &Consultant)

12.15 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ความรู้กฎหมายทั่วไป (เอกสารสิทธิ์ นิติกรรมและ สัญญา) สาหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดย คุณกิตติพงษ์ ผลประยูร (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี)

14.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง

14.45 น. เทคนิคการหาทรัพย์และการบริหารพื้นที่การขาย (Exclusive Listing & Farming) โดยคุณจรรยงค์ พะลัง (ที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย)

17.00 น. ปิดการอบรม วันที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563

8.30 น. การวางรูปบัญชีและภาษีสาหรับธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดย คุณศิรินทิพย์ หวังอารยธรรม และคุณสิริมา วงศ์รัตนากรไกร (บริษัท เค. เอส. พี.พี. เน็ตเวิร์ค จากัด)

10.00 น. พัก รับประทานอาหารว่าง

10.15 น. ความรู้การสู่เข้าสู่มาตรฐานอาชีพนายหน้าของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดย คุณนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ (ผู้อานวยการสานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

11.45 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน

12.45 น. Broker Start Up กรณีศึกษาและแนวทางการลงมือปฏิบัติงานจริง โดย คุณภศิล นิติชาคร (เลขาธิการสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย) คุณวรปภา จงเจริญ (กรรมการผู้จัดการบริษัท บีทูแอลพร็อพเพอร์ตี้ จากัด)

14.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง

15.00 น. จรรยาบรรณในวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดย คุณประวิทย์ อนุศิริ (นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย)

16.00 น. ทดสอบประเมินความรู้

17.00 น. มอบวุฒิบัตร (ปิดการอบรม)

สถานที่จัดสัมมนา : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ณ อาคาร 3 ชั้น 10 ห้อง 03 (31003)

X Close